Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka

Området Vindelälven-Juhtatdahka har godkänts som biosfärkandidat av Svenska biosfärkommittén. Nu tas nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.
Bildkollage

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområden ska fungera som modellområden för hållbar utveckling där nya idéer testas. Biosfärområdena kan ses som verktyg, som genom att samla olika aktörer skapar förutsättningar för samtal och samarbeten för att nå gemensamt uppsatta mål. 2017 fanns det sammanlagt 672 biosfärområden i världen, varav fem i Sverige.

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Bevara biologisk mångfald och kulturarv
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning och fungera som en bro mellan forskning och traditionell, lokal kunskap.

Dessa ska vi tillämpa på bästa sätt, och lokal samverkan utgör en grund i det arbetet.

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som bor och verkar i området. Det är också format efter de förutsättningar som råder där – just därför är varje biosfärområde unikt!

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare.

Kandidaturen pågår under perioden 2015-2018. Vindelälven kommer redan under denna period fungera som ett biosfärområde. Det planerade områdets Unesco-ansökan var ute på remiss under hösten 2017. Under våren 2018 skickas den slutgiltiga ansökan vidare för nationellt beslut, vilket fattas i juni. Om ansökan godkänns får vi vänta tills i juni 2019 innan Unesco beslutar om Vindelälven-Juhtatdahka ska bli en del av det världsomspännande nätverket av biosfärområden. Det dröjer till juni 2019 innan Unesco ger besked om Vindelälven-Juhtatdahka blir en del av Unescos världsnätverk av biosfärområden.

Läs mer på hemsidan för biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka