Förstudie Biosfärområde Vindelälvsdalen

Den 1 augusti 2013 startade en ettårig förstudie för att utreda möjligheterna för Vindelälvsdalen att bli ett biosfärområde enligt Unescos definition.
Bildkollage

Området Vindelälven-Juhtatdahka har nu godkänts som biosfärkandidat av Svenska MAB-kommittén. Nu tas nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

Kandidaturen pågår under en treårsperiod mellan 2015 och 2017. Vindelälven kommer då att fungera som ett biosfärområde och förbereder ansökan om att bli ett av UNESCO:s biosfärområden.

Läs mer om den pågående kandidaturen på Vindelns kommuns webbplats

Samla regionen från fjäll till kust

En brett förankrad önskan om att samla regionen från fjäll till kust och om att hitta nya vägar för att möjliggöra en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för området låg till grund för beslutet om att genomföra en förstudie om Vindelälvsdalens möjlighet att bli en del i Unescos globala nätverk av så kallade Biosfärområden, modellområden för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Unik dal med höga värden

Vindelälven med källflöden mot norska gränsen i Ammarnäsfjällen och nära 500 km långa sträckning genom Västerbottens fjäll, skog, myr- och kustlandskap har genom tiderna utgjort en viktig farled och livsnerv i landskapet.

Vindelälvsdalen är på många sätt unik med höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden. Här finns det också sedan länge ett stort lokalt, regionalt och nationellt engagemang och projektverksamheten är omfattande.

3 huvudfunktioner

Inom Unescos biosfärområden arbetar man främst med de tre utpekade huvudfunktionerna:

  • Bevara, ”bidra till att bevara landskap, ekosystem. Arter och genetisk mångfald”
  • Utveckla, ”främja ekonomisk utveckling och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt hållbar”
  • Stödja, ”underlätta demonstrationsprojekt, utbildning och praktik, forskning och övervakning

Första steget togs 2 maj 2013

Det första steget för Vindelälvsdalen togs i Kronlund den 2 maj i 2013. Då samlades över 50 personer representerande bland annat kommuner, företag, ideella organisationer och forskning med anknytning till älvdalen träffades för att höra mer om biosfärområden och resonera om vad ett biosfärarbete skulle kunna innebära för Vindelälvsdalens framtid. Man var överens om att en förstudie var nästa steg att ta.

I augusti 2013 anlitades en projektledare för att driva arbetet med en ettårig förstudie med syftet att utreda förutsättningarna för Vindelälven att bli ett biosfärområde. Förstudien finansierades till stor del av Världsnaturfonden men även Länsstyrelsen Västerbotten och kommunerna längs älven bidrar med personella resurser i projektet.

Frågor som behandlats under förstudien

Under förstudien som pågick ett år från och med augusti 2013 behandlades följande frågor:

  • Har Vindelälvsdalen de kvaliteter som behövs enligt Unescos riktlinjer?
  • Finns det lokala engagemang som behövs för att frågan om biosfärområde skall bli realitet?
  • Vilken projektverksamhet finns idag och vilken verksamhet önskas för älvdalen framöver?
  • Vilka förutsättningar finns för att utveckla forskning och utbildning i området?
  • Hur skall ett biosfärområde för Vindelälvsdalen avgränsas?
  • Hur skall arbete i ett biosfärområde organiseras och lokaliseras för att möjliggöra lokal delaktighet i hela området?