Märkning, journalföring och rapportering av nötkreatur

När vi för samman djur från olika platser ökar risken för att sprida olika smittor. För att vi ska kunna spåra smittor och vara säkra på att skydda människor och djur behöver djurens identitet och ursprung kunna bestämmas. Därför finns det bestämmelser om hur du ska märka och registrera dina djur.

Märkning

Nötkreatur ska märkas i båda öronen med gula originalbrickor, även kallade SE-brickor. Brickorna ska vara förtryckt och innehålla födelsegårdens ppn (produktionsplatsnummer), djurets id och kontrollsiffra.

Kalvar ska vara märkta med en originalbricka i båda öronen senast 20 dagar efter födelsen. Om kalven lämnar produktionsplatsen inom 20 dagar efter födelsen måste den vara märkt i båda öronen innan transporten.    

Nöt som endast har en öronbricka kan ge avdrag.

Även om man som djurhållare har god ordning på rapportering och journalföring får det inte vara fler än 10 % av djuren som endast har en godkänd öronbricka.  

Vid länsstyrelsens djurkontroll kan viss tolerans av tappade öronbrickor på enstaka djur finnas. Detta under förutsättning att journalföring och rapportering är generellt god. Om djuret tappat bägge brickorna ska då ersättningsbrickor vara beställda innan kontroll, eller avisering. Om djuret tappat en bricka ska beställningen vara gjord senast första vardagen efter kontroll, eller avisering.  

I dessa fall tar kontrollanten kontakt med jordbruksverket i efterhand för att ta reda på om ersättningsbrickor är beställda.  Om brickor ej är beställda kan detta ge tvärvillkorsavdrag.  

Tvärvillkorsavdrag kan även bli följden om lantbrukaren har öronbrickor liggande hemma, men märkningen är inte påbörjad inom rimlig tid.

Journalföring

Alla händelser ska journalföras samma dag som den inträffar. T ex inköp, försäljning och slakt. När det gäller nyfödda kalvar är märkning händelsen.  

Följande ska registreras:

  • Födslar
  • Dödsfall
  • Djur som kommer till produktionsplatsen (ange produktionsplatsen djuren närmast kommer ifrån)
  • Djur som lämnar produktionsplatsen (ange produktionsplatsen på den plats som tar emot djuren)

Djuren ska journalföras i en av Jordbruksverket godkänd stalljournal. 

Nya regler i journalföringen

Från och med den 21 januari 2016 behöver du inte längre föra någon journal om du rapporterar elektroniskt till CDB. Djurhållare som rapporterar på följande sätt till CDB kan utnyttja undantaget:

  • CDB Internet
  • Stalljournal i CDB Internet
  • Stalljournal Växa Sverige
  • Stalljournal MeatTrac Breeder
  • Stalljournal LiveStock Planner

Undantaget innebär att du som djurhållare inte längre behöver föra någon journal för nötkreatur på produktionsplatsen. Eftersom du inte längre kommer att ha någon journalföring innebär detta att du behöver rapportera en del ytterligare händelser till CDB som du tidigare endast har journalfört. Detta gäller t.ex. när du flyttar djur mellan egna produktionsplatser och när du har djur från en annan djurhållare tillfälligt på din produktionsplats.

Rapportering till CDB

Rapportering till CDB ska fortfarande ske senast 7 dagar efter händelsen. Detta innebär att inköpta -/sålda eller slaktade djur ska vara rapporterade senast 7 dagar efter att djuret kommit till -/eller lämnat gården. Kalvar som är kvar på födelsegården ska rapporteras senast 7 dagar efter att de märkts.   OBS: alla djur måste vara journalförda och märkta innan de lämnar födelsegården.  

 

Mer information

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats, se länkar till höger.

Nötkreatur