Märkning, journalföring och rapportering av gris

När vi för samman djur från olika platser ökar risken för att sprida olika smittor. För att vi ska kunna spåra smittor och vara säkra på att skydda människor och djur behöver djurens identitet och ursprung kunna bestämmas. Därför finns det bestämmelser om hur du ska märka och registrera dina djur.
grisar

Märkning

Grisar ska vara märkta senast innan de lämnar den produktionsplats där de är födda. Grisar ska märkas med en öronbricka eller en tatuering som Jordbruksverket har godkänt. Också du som har en minigris som sällskapsdjur ska märka din gris på detta sätt. 

  • Öronbrickorna ska vara präglade med landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseanläggningens produktionsplatsnummer. Det är frivilligt med individnummer. 
  • Tatueringen ska innehålla landsbeteckningen för Sverige (SE) och födelseanläggningens produktionsplatsnummer. Den ska sitta på bogen eller på halsen och vara läsbar under djurets livstid  

Från och med 2013 gäller följande för djur som ska vara märkta:

Vid länsstyrelsens djurkontroll kan viss tolerans av tappade öronbrickor på enstaka djur finnas. Detta under förutsättning att journalföring och rapportering är generellt god. Om djuret tappat bägge brickorna ska då ersättningsbrickor vara beställda innan kontroll, eller avisering. Om djuret tappat en bricka ska beställningen vara gjord senast första vardagen efter kontroll, eller avisering.  

I dessa fall tar kontrollanten kontakt med jordbruksverket i efterhand för att ta reda på om ersättningsbrickor är beställda.  Om brickor ej är beställda kan detta ge tvärvillkorsavdrag.  

Tvärvillkorsavdrag kan även bli följden om lantbrukaren har öronbrickor liggande hemma, men märkningen är inte påbörjad inom rimlig tid.

Journalföring

Det är inget krav på att stalljournalen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Kan vara i en pärm, kollegieblock eller inbunden bok. Ska vara ett fortlöpande register där man kan följa händelser på ett tillfredställande sätt.  

Journalen ska innehålla:

  • Alla djur som kommer till produktionsplatsen, antalet djur, djurens id, uppgifter varifrån de kommer, produktionsplatsnummer eller adress och datum.
  • Alla djur som lämnar produktionsplatsen, antalet djur, djurens id, uppgifter vart de lämnas, produktionsplats eller adress (även döda djur) samt datum.

Händelserna ska journalföras samma dag som de inträffar.   Journalen ska sparas på gården i minst tre år    

Rapportering

Om du håller en eller flera grisar på en plats ska du anmäla det till Jordbruksverket. Det gäller även dig som har en minigris. Du får då ett så kallat produktionsplatsnummer. Syftet med numret på produktionsplatsen är att det ska vara möjligt att spåra djur från en plats till en annan vid utbrott av någon smittsam djursjukdom. Ett produktionsplatsnummer består av landsbeteckningen SE plus sex siffror.    

Förflyttningar som du ska rapportera

Du ska rapportera alla förflyttningar av grisar till Jordbruksverkets grisregister. Om du flyttar djuren mellan två produktionsplatser där du själv är registrerad djurhållare och dessa ligger inom samma eller angränsande kommun behöver du inte rapportera till registret. När grisarna flyttas ska de alltid vara märkta och journalförda på rätt sätt.

Mer information

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats, se externa länkar till höger.