Märkning, journalföring och rapportering av får och get

När vi för samman djur från olika platser ökar risken för att sprida olika smittor. För att vi ska kunna spåra smittor och vara säkra på att skydda människor och djur behöver djurens identitet och ursprung kunna bestämmas. Därför finns det bestämmelser om hur du ska märka och registrera dina djur.

Märkning

För djur födda efter 9 juli 2005 krävs följande märkning för att djuren ska anses korrekt märkta:

 •  Livdjur i födelsebesättningen ska vara individmärka med två öronbrickor senast när de uppnått 6 månaders ålder. 
 • Inköpta livdjur ska vara individmärkta med två öronbrickor.  

Undantag

 • Djur som är kvar i sin födelsebesättning och som är avsedda för slakt innan 12 månaders ålder ska vara märkta med minst en bricka med PPN senast när de uppnått 6 månaders ålder.
 • Inköpta djur som är avsedda att gå till slakt innan 12 månaders ålder ska vara märkta med minst en bricka med PPN. Inget krav på individmärkning.    

Vid länsstyrelsens djurkontroll kan viss tolerans av tappade öronbrickor på enstaka djur finnas. Detta under förutsättning att journalföring och rapportering är generellt god. Om djuret tappat bägge brickorna ska då ersättningsbrickor vara beställda innan kontroll, eller avisering. Om djuret tappat en bricka ska beställningen vara gjord senast första vardagen efter kontroll, eller avisering.

Om brickor ej är beställda i tid eller om lantbrukaren har öronbrickor liggande hemma, men märkningen är inte påbörjad inom rimlig tid kan detta ge tvärvillkorsavdrag.

  

Journalföring

För alla djur födda före 2010 krävs följande uppgifter:

 • PPN (det PPN djuret har på brickan) Antal djur i gruppen 
 • Datum för inköp/försäljning och övriga förflyttningar.
 • Antal djur i händelsen
 • Leverantörens/mottagarens PPN samt uppgifter om transportören.    

För slaktdjur födda fr.o.m. 2010 krävs följande uppgifter: 

 • PPN (det PPN djuret har på brickan)
 • Antal djur i gruppen
 • Födelseår (anges endast i födelsebesättningen)
 • Datum för inköp/försäljning och övriga förflyttningar
 • Död i besättningen/hemslakt (anges med år och månad)
 • Antal djur i händelsen    

För livdjur födda fr.o.m. 2010 krävs följande uppgifter:

 • PPN och individnummer
 • Födelseår (anges endast i födelsebesättningen)
 • Datum för inköp/försäljning och övriga förflyttningar
 • Död i besättningen/hemslakt (anges med år och månad)

Transportdokument

Från och med 9 juli 2005 ska alla får och getter som förflyttas mellan två olika djurhållare åtföljas av ett transportdokument. Detta utgörs av Jordbruksverkets blankett. Dokumentet ska sedan följa med djuren vid transporten och förvaras på den mottagande produktionsplatsen i minst 3 år.    

Förflyttningsrapport (förflyttningar till eller från andras produktionsplatser) Från och med 1 januari 2008 ska alla inkommande och utgående djur anmälas till får & getregistret för får och getter i Regina. Brukaren ska anmäla förflyttningar senast 7 dagar efter djuret flyttats.

Räkning och rapportering av får & get

Varje år mellan den 1 – 31 december ska samtliga får eller getter räknas. Uppgifterna ska föras in i stalljournalen och rapporteras till jordbruksverket. Rapporteringen ska ha kommit till jordbruksverket senast den 15 januari året efter räkningen.

Förflyttningsrapport

(förflyttningar till eller från andras produktionsplatser) Från och med 1 januari 2008 ska alla inkommande och utgående djur anmälas till får & getregistret för får och getter i Regina. Brukaren ska anmäla förflyttningar senast 7 dagar efter djuret flyttats.

Ändrade regler för rapportering av får och getter

 

Från och med den 21 januari 2016 ska djurhållare av får och getter även rapportera när djur skickas till destruktion. Detta rapporteras på samma sätt som vid en vanlig förflyttning och man anger då produktionsplatsnummer SE 888888 som mottagare.

Om djur flyttas mellan egna produktionsplatser och dessa ligger inom samma eller angränsande kommun behöver man däremot inte rapportera till registret. Det är den registrerade djurhållaren som har ansvaret för att rapportera till förflyttningsregistret.

Mer information

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats, se externa länkar till höger.

lamm