Djurhållning

Länsstyrelsen arbetar för att betesmarker ska utnyttjas bättre samt för att behålla ett öppet odlingslandskap och ett rikt kulturlandskap. Vi kontrollerar att djurstallar uppfyller kraven på en god djurmiljö.

Djuren på landsbygden bidrar till matproduktionen men ger också möjlighet till motion och rekreation, till exempel hästar genom ridning. Djuren håller dessutom landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald och vackra miljöer. Djurhållningen skapar på detta sätt arbetstillfällen både i städer och på landsbygden, inom vitt skilda områden som jordbruk, livsmedelsförädling och livsmedelsindustri, ridskolor och turism.

Förprövning av djurstallar

Djurskyddslagen anger hur djurstallar ska se ut. Vi granskar ritningar över olika typer av stallbyggnader innan de byggs för att se till att de lever upp till djurskyddslagens krav.

Primärproduktion av foder och livsmedel

För att djuren, och i slutänden även vi människor, ska må bra är det viktigt att foder till djuren produceras, hanteras, lagras, transporteras och används på ett säkert sätt. Den så kallade primärproduktionen är första ledet i livsmedelskedjan och omfattar bland annat framställning av spannmål, grovfoder samt foderblandningar. Primärproduktionen kontrolleras i flera led av länsstyrelsen och Jordbruksverket. Alla anläggningar för primärproduktion ska vara registrerade, och det finns regler om vilka tillsatser, läkemedel, genmodifieringar med mera som är tillåtna.

Läs mer om länsstyrelsens livsmedelskontroll av primärproduktion av foder

Tillstånd för olika verksamheter med djur

Om antalet djurenheter på en produktionsplats överstiger 100 ska anmälan göras till kommunen. För djuranläggningar med 400 eller flera djurenheter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Djurenheter beräknas enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vi ger tillstånd till andra verksamheter med djur till exempel hunddagis och ridskolor.

 

Alla hästar måste ha hästpass. Det är viktigt att du anger i hästpasset om din häst är ett sällskapsdjur eller inte.

Läs mer om hästpass