Levande laxälvar - Nationell vattenkonferens

Hjärtligt välkomna till Umeå på en nationell konferens med inriktning mot restaurering av vattenmiljöer och förvaltning av fisk i våra vattendrag.

Vi på länsstyrelsen vill med denna konferens lyfta såväl de positiva effekterna av åtgärderna vid en restaurering men också vilka problem och utmaningar som vi står inför om vi ska klara av att leva upp till nationella och internationella åttaganden.

Fokus för konferensen är våra större vattendrag typ våra norrländska skogsälvar.

Hans majestät konungen öppnar konferensen och kommer att medverka under dag ett och två.

Tid och plats

Tid:
18-20 augusti i Umeå

Plats:
Väven           
Dag 1 Vävenscenen            
Dag 3 grupprum på Konferensvåningen

Program

Inbjudan och program

Information dag 1

Information dag 2

Information dag 3

Karta fältdag 2

Konferensen kommer att innehålla både föreläsningar (dag 1 den 18:e), fältexkursioner vid restaurerade vatten (dag 2 den 19:e) och en workshop (dag 3 den 20:e). Det kommer vara möjligt att delta på hela eller delar av konferensen.

Anmälan

Anmäl dig online via detta formulär

 

Modern restaurering

Länsstyrelsens restaurering och förvaltning

Restaurering av vattendrag

Länsstyrelsen har aktivt bedrivit restaureringsprojekt sedan 2007. Syftet är att återställa de flottledspåverkade vattendragen till mer naturligt fungerande ekosystem. 
Se vår sida på Facebook för kontinuerlig uppdatering.

Fiskförvaltning

Vi på länsstyrelsen arbetar även för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Bevarande av kulturmiljöer

Länsstyrelsen jobbar aktivt med bevara värdefulla kulturmiljöer. Syftet är att kunna vårda och bevara värdefulla kulturpräglade kulturlandskap. Många lämningar från flottningsepoken hyser höga värden. I samband med en restaurering samråder vi alltid internt men också med berörda markägare kring objekt som kan vara intressant kulturhistoriskt.

Vattenverksamhet

Sjöar, vattendrag och hav är en viktig gemensam naturresurs med stor betydelse för den biologiska mångfalden. För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet. Vattenverksamhet är en benämning på åtgärder som på olika sätt påverkar grund- eller ytvattnet och som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Restaurering av vattendrag är ett exempel på sådan åtgärd.

 Reportage på SVT

SVT har gjort ett reportage om vårt arbete med att restaurera vattendragen i Västerbotten.

Se reportaget på SVT.se