Miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och folkhälsomål

Dialogmöte om regionala miljömål, luftkvalitet och fysisk aktivitet.

För miljöstrateger, politiker och tjänstemän inom miljö- och hälsa, samhällsplanering, gator och parker, hälsoutvecklare, myndigheter samt övriga intresserade.

Tid

20 september 2013 kl. 09.30 - 15.30 (fika serveras från kl. 09.00)

Plats

Sessionssalen, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå

Visionen är att Västerbotten år 2020 ska vara det hållbaraste och friskaste länet. 2013 är ”Luftens år” inom EU och vi vill därför belysa och diskutera om en utvecklad samverkan mellan miljöförvaltningar, hälsostrateger och planerare med flera kan åstadkomma en bättre luftkvalitet i tätorter samtidigt som målen för fysisk aktivitet och folkhälsa nås.

Vi vill även föra dialog kring det nationella miljömålssystemet som har förändrats och de regionala miljömålen nu revideras. En remissversion av de reviderade regionala målen skickas ut till länets aktörer under augusti och dialogmötet är ett tillfälle att komma med synpunkter på dessa och hur vi ska få mer fart i åtgärdsarbetet i länet.

Program

09.30 Välkommen, Fokusområden för miljömålsarbetet i Västerbotten - Eva Mikaelsson, Ann Salomonsson, Länsstyrelsen Västerbotten

10.00 Generationsmål och omställning - Magnus Eriksson, RUS

10.30 Dialog: Vägar att gå, dialog och synpunkter på de regionala miljömålen och åtgärdsarbetet - Ann Salomonsson, Länsstyrelsen Västerbotten

11.30 LUNCH  

12.30 Inledning eftermiddagspass
Utmaningar i Västerbotten
- Lisa Redin, Miljösamverkan Fredrik Sjunnesson, Länsstyrelsen Västerbotten

12.45 Utblick - luft, miljö och hälsa Lars Modig, Umeå universitet

13.15 7 landmärken för hälsa och hållbar utveckling Johan Hallberg, Landstinget Dalarna

13.45 Bensträckare, fika  

14.05 Planera för ett hållbart Umeå Ann-Margrethe Iseklint och Elin Pietroni, Umeå kommun

14.25 Att modellera luftens kvalitet Samverkanprojekt ”Arbetspendling” - Lars Modig och Therese Stenlund, Umeå universitet

14.50 Gruppdiskussioner ”Att förena miljömåls- och folkhälsomålsarbete     

15.15 Summering, hur går vi vidare? Lisa Redin, Ann Salomonson

Seminariet är kostnadsfritt. Deltagarantantalet är begränsat till 60 pers. Deltagare som deltar hela dagen bjuds på lunch.

Anmäl senast 17 september via formuläret nedan.  

Frågor?

Kontakta: lisa.redin@regionvasterbotten.se eller ann.salomonson@lansstyrelsen.se