För företag och företagsamma

För att förenkla för dig som är företagare eller funderar på att starta företag har vi här samlat de viktigaste länkarna till vår information som rör företagare i länet.

Länkarna är uppdelade i följande avsnitt:

Våra olika företagsstöd
Miljöfarlig verksamhet
Exploatörer av skog, mark och vatten
Lantbrukare, djurhållare och djurhandlare
Övriga verksamhetstillstånd

 

Våra olika företagsstöd

Regionalt bidrag till företagsutveckling
Har du ett litet eller medelstort företag och planerar att nyinvestera kan du söka bidrag till företagsutveckling. Du kan även kontakta någon av våra handläggare direkt för mer information.

Regionalt investeringsstöd
Om ditt företag planerar större investeringar där det sökta bidraget överstiger 1,2 miljoner kr kan du söka investeringsstöd.

Innovationsfinansiering
Syftet är att förnya näringslivet genom tillväxt i teknik- och kunskapsbaserade företag.

Stöd till kommersiell service
Till dagligvarubutiker, bensinstationer, varubussar eller fackhandlare i gles- och landsbygdsområden.

Webbansokan.se
Vår onlinetjänst för företagsstöd.

Landsbygdsprogrammet
Företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Jordbruksstöd
Läs mer om jordbruksstöden.

Jordbruksverkets stödguide
Guide för dig som vill söka jordbruksstöd hos Jordbruksverket.

Klimatklivet 
Har du en idé på en åtgärd för att minska din organisations klimatpåverkan? Kommuner, företag och organisationer kan då söka medel från Klimatklivet.

 

Miljöfarlig verksamhet

Tillstånd miljöfarlig verksamhet
Den som vill utöva miljöfarlig verksamhet måste söka tillstånd eller göra anmälan. Ska du söka tillstånd hos länsstyrelsen rekommenderar vi att du först läser vår informationsbroschyr.

Miljörapport
Den som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att före den 31 mars varje år lämna in en miljörapport.

Täkter - tillstånd
För att få bedriva täkt krävs ett särskilt tillstånd av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Det är också viktigt att planera för en korrekt efterbehandling av täkten.

Kemiska produkter
Försäljning av mycket giftiga, giftiga och frätande kemiska produkter kräver särskilt tillstånd.

Transport av farligt avfall
Yrkesmässig transport av farligt avfall får bara utföras av den som har särskilt tillstånd.

 

Exploatörer av skog, mark och vatten

Ingrepp i naturen och anmälan om samråd
Ingrepp i naturen ska anmälas till Länsstyrelsen. För mindre ingrepp ska anmälan om samråd göras.

Arbete som berör fornlämning
Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om arbetet berör fasta fornlämningar och om så är fallet, kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att samråd med Länsstyrelsen sker redan i planeringens inledningsskede.

Vindkraft
För att anlägga och driva vindkraftverk krävs tillstånd för större anläggningar.

Yrkesfiskelicens
För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens.

Fiskodling - tillstånd
Tillstånd från länsstyrelsen krävs för all fisk- och kräftodling för att förhindra spridning av fisksjukdomar. Dessutom krävs tillstånd för fiskodling där mer än 40 ton foder förbrukas per år.

EU-stöd till fiskerinäringen
Ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen i det län där investeringen görs.

Terrängkörning på barmark
Körning på barmark i terrängen är förbjudet i hela Sverige. Undantag gäller för bland annat skogsskötsel, jordbruk och delar av renskötseln.

Skotertrafik
Information om skotertrafik i länet.

 

Lantbrukare, djurhållare och djurhandlare

Tillstånd för olika verksamheter med djur
Förprövning av djurstallar samt märkning, journalföring och rapportering av djur.

Primärproduktion av livsmedel
Den som bedriver livsmedelsverksamhet inom primärproduktionen är skyldig att anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen.

Verksamhetstillstånd för handel med djur, djurpark, m.m.
Sök verksamhetstillstånd för handel med vissa arter och förevisande av djur i djurpark eller cirkus.

Verksamhetstillstånd för konservator
För att yrkesmässigt eller i förvärvssyfte preparera hela eller delar av vissa arter krävs tillstånd från länsstyrelsen.

 

Övriga verksamhetstillstånd

Bevakningsföretag
Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd av länsstyrelsen, samt få personal godkänd och tillstånd att ha väktarhundar. Vi har även en e-tjänst för bevakningsföretag.

Kameraövervakning
Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för allmän kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Auktorisation av delgivningsföretag
Ansök om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Bilskrotning
Bilskrotningsföretag måste vara godkända av Länsstyrelsen.

 Content Editor

 Fler nyttiga länkar

Vårt blankettarkiv
Hittar du inte det du söker? Fler tillstånd och bidrag finns i vårt blankettarkiv.

Verksamt.se
Information och tjänster från myndigheter för dig som driver eller vill starta företag.

Stödguiden
En broschyr om ekonomiska stöd till företag i Västerbottens län.

Starta företag
Lättläst broschyr från Tillväxtverket om att starta eget företag.

ALMI Företagspartner
Finansiering och rådgivning för företag.

Uminova Innovation
Inkubatorverksamhet i Umeå.

Arctic Business Incubator Inkubatorverksamhet i Skellefteå.