Tillstånd, dispens och samråd

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen eller kommunen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen. Bestämmelser om tillstånd, dispens och samråd finns i miljöbalken.


Länsstyrelsen ska värna om allmänna intressen när det gäller olika verksamheters miljöpåverkan. Till de allmänna intressena hör bland annat naturvård, allemansrätt och kulturmiljö.

För att skydda de allmänna intressena finns bestämmelser som kan kräva tillstånd, dispens eller samråd i miljöbalken och/eller kulturmiljölagen. Det är inte ovanligt att en verksamhet kan beröra flera olika kapitel i miljöbalken och även andra lagar.

Tillstånd

En del verksamheter med miljöpåverkan måste ha tillstånd från Länsstyrelsen. 

Det kan handla om större verksamhet som räknas som miljöfarlig verksamhet eller verksamheter som påverkar utpekade Natura 2000-områden eller vattenområden.

Dispens

Dispens från naturreservatsföreskrifter

Den vanligaste dispensen som söks hos Länsstyrelsen är dispens från naturreservatsföreskrifter

Varje naturreservat har särskilda föreskrifter som talar om vad som är tillåtet i området. 

Om dispens från reservatsföreskrifterna krävs beror på föreskrifterna för det aktuella reservatet.

Strandskyddsdispens

Handlar om att man inte får påverka strandzonen så att livsmiljöerna eller tillgängligheten påverkas.

Dispens från fridlysning

Handlar om att man inte får påverka hotade arter så att livsmiljöer, viloplatser eller häckningsområden påverkas. Mer information om vad som behövs när man söker hittar du här.

Terrängkörningsdispens

Handlar om att man inte får köra motorfordon i naturen.

Biotopskyddsdispens

Handlar om att man inte får försämra för utpekade småbiotoper som till exempel alléer, åkerholmar eller öppna småvatten i jordbruksmiljö.

Samråd

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs kan samråd krävas. Det gäller verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön.

Anmälan om samråd ska göras till Länsstyrelsen, om det inte gäller skogsbruksåtgärder som anmäls till Skogsstyrelsen.