Utvidgat strandskydd

Enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen genom särskilda beslut utvidga det generella strandskyddet. Sådana beslut fattas för att bevara goda livsvillkor för djur och växtliv på land, men också för att säkerställa att marken och stränderna är tillgängliga för allmänheten. Några av besluten som togs under perioden 2010 – 2014 överklagades och upphävdes. Med utgångspunkt från regeringsbeslutet gör nu Länsstyrelsen om delgivningsprocessen från förslag till beslut och vidare till beslut.

Strandmiljö vid Avakammen i Robertsfors kommun

Länsstyrelsen Västerbotten tog vid årsskiftet 2014-2015 nya beslut om att utvidga det generella strandskyddet i ett antal områden längs länets kust. Enligt 7 kap. 14§, miljöbalken har länsstyrelserna möjlighet att utvidga strandskyddet upp till 300 m, där det kan anses vara behövligt för att säkerställa strandskyddets syfte.

De nya besluten var resultatet av en översyn av tidigare tagna beslut. Uppdraget om översynen gavs till alla länsstyrelser i landet på grund av ändringar i strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Arbetet pågick under perioden 2010 -2014.

Några av besluten överklagades och i februari 2016 upphävdes dessa av regeringen. Orsaken till regeringens ställningstagande är att Länsstyrelsen förbisett delgivning av förslag till beslut i Post och Inrikes Tidningar.  De beslut som har överklagats och som nu är upphävda är alla de som berörde utvidgat strandskydd i Skellefteå kommun, det beslut som berörde Brännön-Obbolsfjärden och Brännögrundet i Nordmalings kommun samt det som avsåg Stadsviken i Umeå kommun. Dessa områden har tills vidare enbart generellt strandskydd. Övriga beslut gäller tills vidare. De finns här till höger

Med utgångspunkt från regeringsbeslutet gör nu Länsstyrelsen om delgivningsprocessen från förslag till beslut och vidare till beslut. Länsstyrelsen kommer att delge berörda enligt förordning (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken och delgivningslagen (2010: 1932). Arbetet kommer att påbörjas under våren 2016 med förslag till beslut för områden inom Skellefteå kommun. I samband med omprövning av besluten som berörde Brännön-Obbolsfjärden och Brännölandet samt Stadsviken, kommer Länsstyrelsen att ompröva övriga gällande beslut inom Umeå och Nordmalings kommuner. Länsstyrelsen kommer på samma sätt att också ompröva de beslut som togs 2014 för strandområden inom Robertsfors kommun.

I kommande delgivningsprocesser kring förslag till områden som bör få ett utvidgat strandskydd, kommer samma områden att föreslås som de som var föremål för besluten som togs vid årsskiftet 2014-2015. När arbetet påbörjas kommer remissunderlaget är publicerad på denna webbsida.

Beslut om utvidgat strandskydd i Umeå kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Robertsfors kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun