Utvidgat strandskydd

Enligt 7 kap. 14§ miljöbalken har Länsstyrelsen möjlighet att utvidga det generella strandskyddet upp till 300 m, där det kan anses vara behövligt för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandmiljö vid Avakammen i Robertsfors kommun

Beslut om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen Västerbotten tog vid årsskiftet 2014-2015 beslut om att utvidga det generella strandskyddet i ett antal områden längs länets kust efter en översyn av tidigare tagna strandskyddsförordnanden.

Gällande beslut finns tillgängliga i boxarna till höger!

 

Förslag på beslut om utvidgat strandskydd inom Skelelfteå kommun

Några beslut upphävdes av regeringen på grund av att Länsstyrelsen förbisett delgivning av förslag till beslut i Post och Inrikes Tidningar, till exempel alla beslut inom Skellefteå komun. Länsstyrelsen arbetar nu med att göra om delgivningsprocessen för dessa och nu föreligger förslag till beslut om utvidgat strandskydd längs Skellefteå kommuns kust.

De områden som nu föreslås få ett utvidgat strandskydd är desamma  (22 strandområden på fastlandskusten och 9 öar inom Skellefteå kommun) som var föremål för de beslut som togs vid årsskiftet 2014-2015 och som upphävdes av regeringen. I boxen till höger finns ett GIS-skikt som kan laddas hem som redovisar områdesavränsningar.

Delgivning: Förslagen delges enligt beslut om delgivningsform, markägare som kan identifieras med hjälp av Lantmäteriets fastighetsdatasystem delges genom vanlig delgivning. Övriga som kan anses vara berörda delges genom kungörelsedelgivning i ortstidningar och post och inrikes tidningar.

Beslut om utvidgat strandskydd i Umeå kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Robertsfors kommun

Beslut om utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun