Förbjudet inom strandskyddsområde

Det är förbjudet att bygga, göra anordningar eller ändra på något inom ett strandskyddsområde. Om särskilda skäl finns kan dispens från förbudet ges. Vissa lättnader finns för kompletteringsåtgärder.

För yrkesmässigt jord- och skogsbruk, rennäring samt för fiske finns speciella regler.
Brygga

Åtgärder som är förbjudna

Följande åtgärder är normalt förbjudna att genomföra:

 • bygga nytt t.ex. hus, förråd eller bastu
 • ändra byggnad eller byggnads användning t.ex. göra om förråd till fritidshus, inreda en sjöbod för boende eller göra en stor tillbyggnad
 • förberedelsearbete t.ex. gräva, fälla träd, schakta eller bygga väg
 • anläggning eller anordning som avhåller allmänheten t.ex. brygga, växthus, anlägga gräsmatta, rabatt, staket, eldstad eller flaggstång
 • åtgärder som försämrar livsvillkoren för växter och djur t.ex. pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.    

Villkor för dispens  

Åtgärder får aldrig strida mot strandskyddets syften:

 • allmänhetens tillgång till strandområden får inte försämras
 • livsvillkoren för växt- och djurliv får inte försämras.  

För att dispens ska kunna beviljas måste det finnas särskilda skäl. Särskilda skäl enligt följande får beaktas endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:  

 1. redan har tagits i anspråk t.ex. som privat tomt eller industritomt
 2. är väl avskiljd från stranden av en större trafikerad väg, järnväg eller annan exploatering
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och om behovet inte kan tillgodoses utanför området
 4. behövs för att utvidga pågående verksamhet och det inte är möjligt att göra det utanför området
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.    

Omständigheter som inte räknas till särskilda skäl är t.ex. att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig nyttjas av besökare. Att terrängen är oländig eller svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen godtas inte heller som ett särskilt skäl.     

Tomtplats och fastighet

Det har stor betydelse i sammanhanget om det som planeras ligger inom eller utanför en tomtplats. Som tomtplats räknas som regel en del av en fastighet. Det är en zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Fastighetens storlek anges i fastighetsregistret och på fastighetskartan. Ibland är fastigheter små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad. Då kan fastigheten vara lika med tomtplatsen.    

En tomtplatsbestämning ska göras när en strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att avgöra omfattningen av hemfridszonen.  Läs med om tomtplatsbestämning här!

Vissa lättnader för kompletteringsåtgärder

Genom särskilt beslut finns vissa lättnader för kompletteringsåtgärder enligt 7 kap. 17§ miljöbalken.

Fri passage  

När ett nytt område ska exploateras för byggnader eller anläggningar, ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara så bred att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Prövningsmyndigheten ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.    

Särskilda regler för yrkesmässigt jord- och skogsbruk, rennäring samt fiske

Jordbruket, skogsbruket, rennäringen och yrkesfisket är undantagna från bestämmelserna om strandskyddet. Följande villkor ska vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.     
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet.
 • byggnaden är inte utformad för boende.  

Samhällsplanering

Kommuner kan i sin roll som planläggare av mark och vatten och byggande upphäva strandskyddet inom detaljplan, enligt plan- och bygglagen 4kap 17§. Detta genomförs om kommunen bedömer att strandskyddets syften inte påverkas och att det finns särskilda skäl. Kommunen beslutar om upphävande av strandskydd när detaljplan upprättas.

Kommuner kan också i översiktplaneringen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge så kallade LIS-områden. Läs mer om landsbygdutveckling i strandnära läge här!  

Fler regler att tänka på  

Ibland kan tillstånd behövas enligt andra bestämmelser än de som reglerar strandskyddet.

 • Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet.
 • Muddring ska anmälas som vattenverksamhet och kan dessutom vara dispenspliktigt.
 • Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning. Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet. För avloppsanläggningar behövs ett tillstånd eller annat klartecken från kommunen.  
 • Inom naturskyddade områden t.ex. naturreservat gäller särskilda regler. Där behövs också dispens från reservatsföreskrifterna. Inom dessa områden är det Länsstyrelsen som beviljar eventuella strandskyddsdispenser.

Läs mer om arbete i vatten här , om miljöfarlig verksamhet här och om att söka dispens i naturreservat här!   

Servitut  ger inte automatiskt dispens  

Ett servitut är endast ett avtal mellan två eller fler parter och avtalet upphäver inte lagen om strandskydd. Även om servitut finns för en anordning så behövs fortfarande en dispens från strandskyddsbestämmelserna.