Dispens

Dispens från bestämmelserna om strandskydd prövas som regel av den kommun där berörd strandmiljö finns. I skyddade områden prövar Länsstyrelsen dispens från strandskyddet.
Kontemplation vid vatten

Stor restriktivitet

För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften. De särskilda skälen är preciserade i förarbetena till miljöbalken (proposition 2008/09:119). Förarbetena anger att dispens från strandskyddsbestämmelserna ska ges med stor restriktivitet. Dispens ska inte meddelas om biologiska värden påverkas på ett oacceptabelt sätt. Prövning ska alltid omfatta påverkan på både den allmänhetsrättsliga tillgången till strandområden och djur- och växtlivet. Om ett strandskyddsområde är av särskild betydelse för naturvården eller friluftslivet bör normalt aldrig dispens medges.  

Kommunernas och Länsstyrelsens roll

Kommunen beslutar i allmänhet om strandskyddsdispens. När beslutet är taget ska beslutet samt beslutsunderlaget skickas till Länsstyrelsen, enligt 19 kap. 3a§ miljöbalken.  

Enligt 19 kap 3 b § miljöbalken ska Länsstyrelsen pröva en kommuns beslut att ge dispens från bestämmelserna i 7 kap. 15 §, om det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för dispens, eller en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet.     

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att pröva kommunens beslut om dispens innan det vinner laga kraft. Tiden räknas från det datum då beslutet kommit in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Länsstyrelsen ska upphäva dispensbeslutet, om det inte finns förutsättningar för dispens. Lag (2009:532).  

Beslut som inte prövas av Länsstyrelsen vinner laga kraft en dryg månad efter kommunens beslut. Om beslutet prövas av Länsstyrelsen lämnas besked till sökanden och kommunen. Länsstyrelsen kan fatta beslut att inte upphäva kommunens beslut om dispens, eller att upphäva det. I bägge fallen kommer såväl sökande som kommun att meddelas.  

Strandskyddsdispens inom skyddade områden där skyddet har beslutats av någon annan än kommunen, prövas av Länsstyrelsen. Skyddade områden är t.ex. naturreservat, naturvårdsområde, Natura2000-område eller område med biotopskydd. För ansökan finns en särskild blankett med instruktioner.

 Strandskyddsdelegationen informerar om:

 Naturvårdsverket informerar om: