Skötsel och förvaltning

Länsstyrelsen ansvarar för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen. Allt enligt de skyddade områdenas beslut och skötselplan.

Så här arbetar vi i Västerbotten

Vi har valt att i första hand sköta de skyddade områdena med egen personal, länsstyrelsens naturbevakare. Men vi tar också hjälp av lokal arbetskraft, det kan du läsa mer om under "Lokalt engagemang" i vänsterspalten. De naturreservat som har ett stort antal besökare under året och de som kräver omfattande biologiska skötselåtgärder är högt prioriterade.

Nedan följer exempel på vård- och förvaltningsuppgifter:

 • Naturvårdsanpassad skogsskötsel
 • Naturvårdsbränning
 • Flora- och faunainventeringar
 • Slåtter och bete
 • Naturum
 • Tillsyn av reservatsbestämmelser
 • Skötsel av informationsplatser, leder och anläggningar
 • Information (broschyrer, skyltar, mm)
 • Översyn av skötsel- och förvaltningsplaner
 • Upplåtelser (jakt, fiske, anläggningar och mark)
 • Uppföljning av naturvärden
 • Vindelfjällens forskningsstation

Värna Vårda Visa

Värna, vårda, visa är det regionala programmet för bättre förvaltning och skötsel av skyddad natur. Programmet kan du läsa här.

I programmet finns 33 aktiviteter inom sex olika områden som Länsstyrelsen vill genomföra. Det innebär bland annat att ta fram strategier för hur olika naturtyper ska skötas.

Strategin för skötsel av brandpräglad skog

Strategi för bevarande och restaurering av lövnaturvärden

 Kontakta oss gärna!

Skötsel och Friluftsliv

Peter Näslund
010-225 44 44

Andreas Garpebring

010-225 44 27

Frida Björkelid

010-225 44 18

Tomas Staafjord
010-225 44 55

Anläggningar

Tommy Sjölund
010-225 44 53

 

Naturum Vindelfjällen

Ammarnäs
010-225 44 61

 

Hemavan
010-225 44 36

Jakt, fiske & markupplåtelser ovan odlingsgränsen

Agnetha Bäckman
010-225 44 21

Arrenden inom naturreservat

Johanna Reinoja Cunningham
010-225 44 65