Vindelforsarna

Vindelälven forsar så skummet yr upp på trärampen nära kvarnen. Det är som om den levande forsen ger kraft i åt var och en som står eller går på stigarna kring Vindelforsen. Energin kommer väl till pass – här finns mycket att uppleva.

Vindelälvens forslandskap

Vindelforsarna vid Vindeln är ett av Vindelälvens allra mäktigaste forslandskap. Mest storslagna är forsarna under högvattenperioden i mitten av juni, men området bjuder besökare på storslagna naturupplevelser under alla årstider.

Ostsidan av forsarna kantas av vackra nipor, raviner och älvterrasser med lövskog. På västsidan är landskapet planare och där växer äldre barrskog. Vanliga växter i området är klot- och ögonpyrola, vänderot, harsyra och kanelros. I strandsnåren kan man hitta landskapsblomman kung Karls spira. Vid stränderna finns ett 30-tal lämningar efter flottningen i form av stenkistor och ledarmar.

bro över forsande vindelälven

Välanvänd stig och sommarcafé

Det tar omkring en timme att gå den markerade stigen runt reservatet. Stigen följer älvstranden på båda sidor, det finns rastplatser och information. En lagom vandring kring vår nationalälv Vindelälven. En kvarn från 1888 med mjölnarbostad står på älvens östra sida. Under namnet Konst i Kvarn används kvarnen under sommaren till konstutställningar medan mjölnarbostaden under sommarmånaderna inhyser Café. 

Skydd

Vindelforsarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Vindelforsarna är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Vidare läsning

 Fakta om Vindelforsarna

Bildat: 1982, 1995
Storlek: 76 ha
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Kör genom Vindeln på väg 363. När man lämnat samhället, efter järnvägsövergången, svänger vänster och kör ner mot älven.
Service: informationstavla, strövstigar, grillplatser, vindskydd och broar.