Mårdselforsen

Högsommarens värme löser upp skog och Vindelälven i ett svävande flimmer. Heta dofter av kåda och svedda renlavar svider i näsan, en rödstjärt sjunger sin klingande strof från tallheden. Någonstans i trakten utförs en skogsrestaurerande naturvårdsbränning; för insekterna och för kommande trädgenerationer. I Mårdselforsen skummar Vindelälven och tillför luften välbehagligt syre.

Fjällbotanik vid älven

Mårdselforsens stränder är mycket rika på växter. Förutom vanliga skogsväxter finns här också fjällväxter som svarthö, fjällviol, kung Karls spira och fjällvedel. Mellan stenskravlen kan man hitta den vackra kanelrosen. I anslutning till älven finns också rester efter flottarepoken. Stenkistor och ledarmar byggdes för att timret inte skulle fastna i strandkanterna under flottningen.

Näringsrik mark med midsommarblomster och hultbräken i naturreservatet.

250-åriga tallar

På älvens södra sida är den gamla älvbotten blottad. Här har älvens vatten genom årtusenden slipat fram ett klipplandskap med jättegrytor. Storlidens 250-åriga tallar bär spår av tidigare bränder.

I svackor och bäckdråg växer hänglavdraperad granskog med inslag av asp, björk och sälg. Längre upp i liden är terrängen allt blockigare för att till sist övergå till ett mindre tvärstup och därefter hällmarker med vresiga tallar. Utsikten från toppen är fantastisk. 

Naturreservat med café

Vad kan vara bättre än att besöka ett naturreservat och ett café samtidigt? Uppe vid väg 363 ligger Mårdselforsens café och restaurang. Där kan du dricka kaffe eller äta med fin utsikt över älven och Mårdselforsen. 

Skydd

Mårdselforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Mårdselforsen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta om Mårdselforsen

Bildat: 1998, 1996
Storlek: 280 ha
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Naturreservatet nås enkelt från väg 363. Åk mot Sorsele från Vindeln. När du passerat Mårdsele by, fortsätt vägen ytterligare 3 km och följ skyltningen vid reservatet.
Service: Parkering, informationsskyltar, stig, grillplats, vindskydd och café.