Mårdseleheden

Gammalt hus med ladugård bland tallskog
Reservatet utgör en av de absolut främsta lokalerna för marksvampar och vedinsekter längs vår nationalälv Vindelälven.

Lavhed med inslag av lingonris

Skogarna i reservatet består av gammal naturskogsartad hänglavsrik sandtallskog på näringsfattig lavhed med inslag av lingonris. Skogen är gammal, cirka 150-300 år, och uppvisar god skiktning, luckighet och diameterspridning. Andelen gamla träd är mycket hög i större delen av området. 

Fornlämning och rennäring

Merparten av reservatets skogar bär spår av äldre tiders nyttjande av skogsmarken. Det finns både gamla dimensionsavverkningsstubbar och spår av senare avverkningar. I reservatet finns en obestämd fornlämning bestående av en stenring. Reservatets skogar är av riksintresse för rennäringen och har utnyttjats av rennäringen under lång tid som vinterbetesområde.  

Brandspår förekommer i hela reservatet i form av tallar med brandljud och kolade torrträd. Den senaste branden verkar dock ligga långt tillbaka i tiden.


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Mårdseleheden

Bildades: 2010
Storlek: 18 ha
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat
Läge: I Mårdsele by, ca 2 mil norr om Åmsele, nära gränsen mellan Vindeln och Lycksele kommuner. Väg 363 mot Sorsele passerar genom reservatet, vilket gör området mycket lättillgängligt för den som vill stanna till och besöka området.
Service: Informationsskylt samt en barack som är placerad längre ned mot älven intill reservatsgränsen i söder.