Hjukenåsarna

sandås
Hjukenåsarna bildar ett storslaget åssystem på norra sidan Vindelälven. Det är ett av de mäktigaste områdena på den rullstenås som följer Vindelälvens dalgång.

De ringlande åsarnas landskap

Här kan du följa skogsstigar genom ett landskap som du sällan annars får uppleva. De leder dig upp på tre rullstensåsar som brant och dramatiskt höjer sig över omgivningen: Åkeråsen, Huvudåsen och Kullen.

Många andra åsar har hunnit nötas ned sedan istiden. Hjukenåsarna står kvar och är mycket imponerande, med höjdskillnader på upp till 70 meter. Från Huvudåsens grillplats har du bra utsikt.  

Åsgravar

Mellan Huvudåsen och Kullen kan du se några stora fördjupningar som kallas för åsgravar. Sådana förekommer ofta bredvid rullstensåsar. När is som blivit kvar från inlandsisen smälte skapades sänkorna. I botten av gravarna växer ingen skog, kanske för att kall luft samlas där under sommaren.    

Brandpräglad tallskog

Uppe på åsarna är det nästan som i öknen. Regnet rinner fort undan i den lösa sanden. Därför växer nästan bara tall på åsarna. En del av tallarna bär spår av bränder. Skogarna brann mycket oftare förr och de arter som lever här är anpassade till det. Motaggsvampen är en sådan art.

Många insekter utnyttjar också träd som skadats av brand. Skogsbruk bedrivs i lite mer än halva reservatet, men den äldre skogen i reservatets östra del är skyddad och ska få utvecklas till en naturskog.

Skydd

Hjukenåsarna har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Hjukenåsarna är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Mer om området

 Fakta Hjukenåsarna

Bildades: 1974, 1995 
Storlek: 115 ha
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Följ väg 363 från Vindeln mot Hjuken 15 km. Stigar utgår från parkeringen i början av byn Hjuken och från parkeringen vid Åkeråsen strax nordväst om byn.