Degerö-Stormyr

Degerö Stormyr en dimmig höstdag.
Myrkomplexet Degerö Stormyr ligger uppe på vattendelaren mellan Vindelälvens och Umeälvens dalgångar omgivet av låga moränklädda bergryggar.
Fattigkärr på Degerö-Stormyr.

Merparten av reservatet utgörs av tre större delvis dikade myrar. Skogen i området består till en del av ung tallskog, på fastmarksholmarna i nordväst och sydost växer däremot en äldre och relativt orörd tallskog samt inslag av gran och lövträd. Degerö Stormyr blev domänreservat 1953, ombildades till naturreservat 1997.

Vindelns försökspark

Degerö-Stormyr ingår som SLU:s försöksområde i Kulbäckslidens försökspark i Vindeln. Myren har utnyttjats som forskningslokal under flera decennier. Den första avhandlingen baserade på ekologiska och biokemiska studier på myren publicerades redan 1923 av Carl Malmström. Idag bedrivs i huvudsak forskning om myrens utsläpp av växthusgaser till atmosfören.

Skydd

Degerö-Stormyr har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Degerö-Stormyr är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Degerö-Stormyr

Bildat: 1997
Storlek: 115 ha
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: 9 km västsydväst om Vindeln
Service: Informationstavlor, cykelstig, vindskydd, torrtoalett.