Marsfjället

I Marsfjällets vidsträckta naturreservat finns både fjällets och barrskogarnas djur. Särskilt under lämmelår trivs arter som fjällräv och fjälluggla. I myrlandet mellan fjäll och barrskog häckar spännande våtmarksfåglar som myrsnäppa och svartsnäppa. Karakteristiska barrskogsfåglar är tjäder och lappmes.

Röda Marsfjällkåtan på fjällhed med bakomliggande fjäll

Vildmarkslandskap i Vilhelminafjällen

Marsfjällets naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog i väster till höglänta myrplatåer och urskog i öster. Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga, 1 587 meter höga Marsfjällstoppen, högst i södra Lappland.

Spännande djurliv

Fågellivet är kanske allra rikast i områdets myrmarker. Här finns arter som sädgås, trana, småspov och brushane. Vid vandringar och fi ske i skogslandet är det möjligt att du träffar på björnar. Tänk då på att björnen är högst i rang i skogen. Ge dig till känna och gå lugnt ifrån björnen.

Sällsyntheter på serpentin

Graipesvare, Murfjället och Aunere väster om själva Marsfjället består delvis av serpentin, en mycket basisk bergart. På dessa serpentinfjäll växer sällsynta växter som isstarr, rödnörel, skrednarv, isdraba och lappgentiana. Söder om Vojmån vid Kittelfjäll finns rödbruna serpentinmoräner där kal fjällarv växer bland förvridna tallar.  

Skydd

Marsfjället har två olika former av skydd, det är både skyddat som naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Marsfjället är skyddat genom Natura 2000


Kontaktpersoner

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta om Marsfjället

Bildades: 1988, 1995
Storlek: 86 000 ha
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Ligger 10-15 mil från Vilhelmina, ta väg 1067 mot Stekenjokk, vik av strax före Saxnäs mot Marsliden, därifrån finns vandringsleder rakt in i hjärtat av naturreservatet. Alternativt ta väg 1077 i Stalon mot Dikanäs, strax efter byn Eriksberg korsar vägen den östra delen av naturreservatet.