Gitsfjället

Gitsfjället är det mest utmärkande fjället i södra Lappland med Akkantjakke 1062 meter över havet. Gränsen för fjällbjörkskogen går ovanligt högt, 820 meter över havet och i reservatet finns många klarvattensjöar med gott om röding och öring.

Rapksvuomes fågelliv

En mosaik av våtmarker och björkskogsklädda moränkullar och åsar utgör den fjällsänka inom Gitsfjällets naturreservat som kallas Rapksvuome. Området har ett mycket rikt fågelliv och har stor betydelse för häckande vadare. I Rapksvuome häckar myrsnäppa, grönbena, enkelbeckasin, rödbena och många fler.

Kalkrik alunskiffer och sumpskog

Granskogarna på sluttningarna är som urskogar. På flera ställen, särskilt längst i öster där kalkrik alunskiffer går i dagen, finns rika och frodiga granskogar med växter som tolta, nordisk stormhatt och tibast. I bäckarna som rinner genom djupt nerskurna kanjoner i alunskiffern kan du hitta fossilförande orstenar, kalksten med fossil. Inslaget av sumpskogar är mycket stort. Sumpskogarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden

Spår av myrslåtter

På platån väster och söder om Gitssjöarna finns många små myrar och tjärnar mellan små moränryggar. Förr hade myrarna stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder till djuren. På några av myrarna finns spår av myrslåtter i form av hässjestörar. Ända fram till slutet av 1950-talet hade myrarna stor betydelse som slåttermarker för att få vinterfoder till djuren.  

Skydd

Gitsfjället har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Gitsfjället är skyddat genom Natura 2000.

Lill Månkes koja

Lill Månkes koja

Lill Månke var på sin tid Sveriges minsta same (1856-1940), endast 2 alnar, 120 cm lång, därav namnet. Lill Månkes koja är en liten timrad koja med 2 bäddar och kamin. Den ligger längs leden mellan Saxnäs och Rissjö.


Kontaktpersoner

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta Gitsfjället

Bildat: 1988, 1995
Storlek: 40 000 ha
Kommun: Dorotea och Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Från Dorotea, ta väg 1052 mot Borgafjäll. Från Vilhelmina, ta väg 1067 mot Saxnäs.