Blaikfjället

På Blaikfjället finns ett av landets största myrkomplex. Fågellivet är mycket rikt med arter som myrsnäppa och dvärgbeckasin. På höstarna finns det goda förutsättningar att hitta hjortron på Blaikfjället.
Hjortron

Blaikfjället ligger mellan Malgomajs och Ormsjöns dalgångar. Reservatet sträcker sig drygt 45 km från Sagatun i sydost till Rönnäsmyran i nordväst. Väster om Gransjövägen vidtar Gitsfjällets naturreservat som omfattar allt från själva Gitsfjället till granurskogar och våtmarkernas kronjuvel: Rapksvuome.

Sveriges största hjortronmyr

Myrkomplexet på Blaikfjället är 30 000 hektar stort. Här kan man studera i stort sett alla förekommande myrtyper, från näringsfattiga kärr till rika sumpskogar. På den blöta Rönnäsmyran i nordost är sädgås och trana vanliga, och i myrgölarna finns kricka och smalnäbbad simsnäppa. Förr hade myrarna stor betydelse som slåttermarker. På många av Blaikfjällets myrar finns gamla sildiken, hässjestörar, lador och stigar ännu kvar. 

Skydd

Blaikfjället har olika former av skydd, det är skyddat som naturreservat, genom Natura 2000 och är också utsett som ett Ramsarområde. 

Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Blaikfjället är skyddat genom Natura 2000. 

2013 blev Blaikfjället utsett som ett Ramsarområde inom Ramsarkonventionen. Det är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker.


Kontaktpersoner

Johan A Lindberg
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 49

 Fakta om Blaikfjället

Bildades: 1994, 1995
Storlek: 34 421 ha
Kommun: Vilhelmina och Dorotea
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Reservaten kan nås från Vilhelminas eller Doroteas fjälldalar. Från Dorotea, ta väg 1052 mot Borgafjäll, därifrån finns vandringsleder in i naturreservatet. Från Vilhelmina, ta väg 1067 mot Saxnäs, varifrån vandringleder finns. Från Sagatun, dit det går väg, går tre stigar.