Vännforsen

Vännforsen
Reservatet är beläget på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven.

I området finns stigar och rastplatser med tillhörande vindskydd och är väl tillämpat för friluftsliv då området ligger inom dagsutflyktsavstånd från Vännäs och Umeå.

Den sällsynta älvstarren

Området närmast älven är beväxt med äldre tall-, gran och lövskog med inslag av mindre grupper yngre skog. Den sällsynta älvstarren växer likaså i några källdrag. Inom området finns välutbildade, höga nipor. Strandzonen har en frodig skogsremsa med förhållandevis stor andel död ved som är lämnad till insekter och svampar.

Skydd

Vännforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Vännforsen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Peter Näslund
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

 Fakta Vännforsen

Bildades: 1978, 1995 
Storlek: 33,5 ha
Kommun: Vännäs
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Från E12:an ta väg 628 mot Vindeln, efter c:a 10 km kommer man till Vännforsen
Service: Informationsskyltar, rastplatser med tillhörande vindskydd, stigar, parkeringsplats samt anordningar för sopor.