Västermark

Förföriska dofter från underjorden pyser upp mellan myrtuvorna i Västermark. Nära Botsmark finns ett spännande reservat som så få känner till. Västermark är perfekt för friluftsliv!

En vandringsled tar dig runt området. Ta med dig kompass om du planerar en tur utanför stigen. I reservatets norra del finns en enkel timrad koja där du kan rasta eller övernatta.

Myrar och kärr mellan skogsholmar med gran och tall skapar en känsla av vildmark i Västermark. Lavskrika, spillkråka och ovanliga lavar som kortskaftad ärgspik och dvärgbägarlav är exempel på arter som motiverade skyddet av reservatet. Det är arter som bara trivs i gamla, orörda skogar och som har det kärvt i det moderna skogslandskapet.

kvarnbäckskojan

Kvarnbäckskojan

Kvarnbäckskojan iordningställdes av Länsstyrelsen 2007. Kojan ligger längs leden och ca 2 km från reservatsparkeringen. Den 9 km långa leden tar dig vidare ut i reservatet bland myrar, tall- och granskogar och passerar på två platser Kvarnbäcken.

Skydd

Västermark har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Västermark är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktperson

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta om Västermark

Bildat: 2004, 1998

Storlek: 282 ha

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 3 kilometer nordväst om Botsmark. Reservatet gränsar mot vägen mellan Botsmark och Vindeln.