Umeälvens delta

En dubbelbeckasin lyfte just
från ett grundområde nära Stora Tuvan.
Nu flyger den mot fjällen.
Ett ovanligt men möjligt fågelmöte
en aprildag i Umeälvens delta.
Grågås, sädgås, sångsvan, trana, tornfalk,
blå kärrhök, kricka och bläsand
kan däremot stå på artlistan efter ett par timmar.

Deltalandskap i ständig omdaning

Umeälvens delta kanske inte kan mäta sig med Missisippiflodens delta. Men i nordeuropa är området mäktigt. Det byggs upp av väldiga mängder sediment från de båda fjällälvarna Umeälven och Vindelälven. Runt deltat finns övre Norrlands största jordbruksmarker, Degernäs- och Röbäcksslätten. Också de har byggts upp av slam som transporterats hit av älvarna.

Strandängar blir granskog

På grundområden, strandängar och i våtmarkerna vandrar långsamt videbuskar in. Längre upp på stränderna går buskmarkerna över i lövträdsbårder med gråal. Efter lövträden avslutar granarna en tvåhundraårig tidsresa i strandens övre delar. Landskapets mångformighet och växlingarna mellan vått och torrt är perfekt för deltats alla fåglar, växter och insekter.

Häftiga fågelmarker

Deltat och den omgivande slätten är mest känd för sina fåglar. Här ses mängder av gäss, änder och vadare, framför allt under vårflyttningen. I slutet av april rastar ofta tusentals gäss på vattnen och ute på åkrarna, tillsammans med stora flockar tranor och sångsvanar. Under våren anordnas guidade fågelskådningar. Redan kring midsommartiden gästas deltat av flyttfåglar på väg söderut. Storspov och småspov är de allra tidigaste. Under varma sensommardagar kan man spana efter rovfåglar från Bergön och studera vadare på deltats gyttjiga bankar.

Hängbro till Stora Tuvan

Besökstips

 

Stora Tuvan: En hängbro som passar både rullstolsburna och barnvagnar gör Stora Tuvan tillgänglig från parkeringen. På ön går en tillgänglighetsanpassad ramp genom frodig lövskog ut till fågeltornet. Rampen är även tillgänglig för synskadade. Ett gömsle finns längst ut på udden. Skyltat från Obbolavägen. Beträdnadsförbud utanför den anlagda stigen mellan 1 april och 15 maj.

Södra Degernässlätten och Limpan: Från Limpan, en limpformad utsiktsplats, har du bra överblick över Södra Degernässlätten. Här är det riktigt bra fågelskådning under mars och april då stora mängder fåglar rastar här. Limpan är tillgänglig för rörelsehindrade med ledsagare.  Förebygg olyckor - parkera på anvisad p-plats och inte längs vägen.

Bergön:
Här är det fin utsikt över Västerfjärden och det rika fågellivet under vår och höst. På andra sidan Västerfjärden ser du korna beta. Från parkeringen leder en stig, anpassad för rörelsehindrade med ledsagare, upp till ett fågeltorn och en tillgänglighetsanpassad plattform. Parkeringen ligger intill Obbolavägen.

Degernäsbäcken: Precis norr om Bergön efter bron finns en liten avtagsväg till vänster. Följ stigen från parkeringen ut till observationsplatsen vid Degernäsbäcken. Här kan du njuta av fåglarna och den varma eftermiddagssolen.

Berga: Från plattformen har du utsikt över Västerfjärdens södra del med betande djur och rastande fåglar. Parkeringen ligger just efter du svängt av Obbolavägen.

Holmen: Holmen kan du nå per båt och till fots eller med rullstol. Bryggan ligger vid norra udden. Den tillgängliga plattformen på berghällen bjuder på fin utsikt över hela Österfjärden. På östra sidan av Holmen finns vindskydd och eldplats.

Villanäs: Den slingrande rampen ut till fågeltornet är lättillgänglig och går genom granskog, lummig lövskog, buskmarker och över strandängar. Från tornet har du bra utblick över grunda områden och öar i Österfjärden. Fågelskådningen är bäst efter islossningen i april-juni. Under sommaren fylls buskmarkerna av surrande insektsliv. Villanäs är skyltat från Holmsundsvägen.

Mellan 1/4 och 15/8 är det beträdnadsförbud i vissa områden som är viktiga för rastande och häckande fåglar, i kartan kan du se vilka. Kom ihåg att hålla dig till anvisade leder och plattformar under denna period!  

Skydd

Umeälvens delta med omnejd har flera olika former av skydd. Redan 1989 pekades delar av området ut som Ramsarområde på grund av dess värdefulla våtmarker. Sedan 2005 ingår också deltat och dess slätter i det europeiska nätverket Natura 2000 genom fågeldirektivet respektive art- och habitatdirektivet. Detta kan du läsa mer om i bevarandeplanerna i högerspalten. Regeringen gav banverket tillåtelse att bygga järnvägen botniabanan genom Natura 2000-området, överlappet blev en sträcka på ca två km. För att kompensera för detta skapades fem kompensationsområden som iordningsställdes för rastande fåglar. Nu är dessa fem områden natureservat tillsammans med större delen av deltat.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta om Umeälvens delta

Bildat: 2008 (Naturreservatet), 2002 (Natura 2000)
Storlek: se respektive beslut längst upp på sidan
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde
Läge: Söder om Umeå

OBS Var försiktig vid skoteråkning!

Observera att det sitter kreatursstängsel i reservatet året om. Var försiktig om du kör skoter. 

Läs mer om skotertrafik i naturen
här.

 Förvaltning av Naturreservatet

 Vidare läsning