Jättungsmyran

Myrkomplex i vinterskrud.
Jättungsmyran ligger ca 15 km OSO om byn Kalvträsk i Skellefteå kommun. Om du uppskattar oändliga myrkomplex och att upptäcka spår från förr är det här naturreservatet något för dig!

Myrkomplex med tuvull

Jättungsmyrans naturreservat består av ett vidsträckt myrkomplex som består av fyra olika myrar. Myrarna är mycket näringsfattiga och det finns gott om tuvull. Myrdominansen avbryts här och där av skogsholmar klädda med tall, åsryggar och mosaikartade partier med sumpskog och fastmarksholmar.

Spår från förr

I reservatet finns många kulturspår, både av jakt och av boskapsskötsel. Troligen har myren och dess omgivningar nyttjats för fäbodbruk och slåtter redan under medeltidens slut. Slåtterspår i form av gamla vitnade hässjestörar och hoprasade och till stor del nedsjunkna timmerlador finns spritt här och var på myrarna.

En gammal hästväg mellan byn Åsen och det gamla torparstället Risåliden löper uppe på åsryggen genom reservatet. Där åsryggen löper ut i Åsträsket finns rester av ett gammal fångstgropsystem med ett tiotal registrerade fångstgropar, varav drygt hälften ligger innanför reservatets avgränsning.

Myrar passar perfekt för skidåkning och fikaraster!

Skydd

Jättungsmyran har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Jättungsmyran är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Fakta om Jättungsmyran

Bildat: 2007, 2001

Storlek: 839 ha

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: Jättungsmyran ligger i sydvästra hörnet av Skellefteå kommun, vid Åsen och i anslutning till väg 364.