Infoplats Gärdefjärden

Länsstyrelsen har planer på att röja upp Gärdefjärden och därefter hålla landskapet öppet med hjälp av betesdjur. Åtgärder som kommer att utveckla och förstärka naturreservatets värde för bland annat fåglar, besökare och närboende.
Infoplats Gärdefjärden

Förhandlingar pågår (april -16)

Det pågår förhandlingar med markägarna i reservatet. De nya reservatsreglerna som möjliggör röjning och bete av strandängarna innebär vissa begränsningar i pågående markanvändning, vilket ger rätt till ersättning. Förhandlingarna startade våren 2015. Hittills har vi träffat överenskommelser med två tredjedelar av det 60-tal fastigheter och samfälligheter som ligger inom reservatet. Flera av fastigheterna är små och det handlar om små summor i ekonomisk ersättning.

Alla ekonomiska uppgörelser behöver inte vara klara för att nya reservatsregler ska kunna införas. Länsstyrelsen kan ändå fatta det beslut som behövs för att kunna sätta igång betesrestaurering vid Gärdefjärden.

 

Äldre nyheter:

Inkomna yttranden (december-14)

Vi tackar för de femtontal yttranden som inkommit med anledning av remissen. De allra flesta var överlag mycket positiva till förslaget. Nu väntar markägarförhandlingar samt ytterligare bearbetning av dokumenten innan beslut kan tas och eventuell restaurering inledas.

Remissvar (oktober -14)

Den 15 oktober 2014 gick remissen ut till drygt 130 mottagare med förslag till nytt reservatsbeslut med ny skötsel- och bevarandeplan. Under åren 2012-2014 har vi haft fördjupade diskussioner med markägare och sakägare om restaurering av våtmarker och skötseln av reservatet i övrigt. Samråden har skett vid några större möten, fältbesök, fågelvandring, skördemarknad samt genom enskilda samtal med fastighetsägare, besökare, fågelskådare, brukare, Skellefteå kommun m.fl. vilka utgjort en viktig grund för utformningen av remissen. Nu hoppas vi på god respons. Synpunkter ska vara inne senast 17 november 2014.

Ny skötselplan och nytt beslut på gång (juni -14)

Förankringen av förslaget på nya skötselområden med markägare, föreningar, boende med flera har förlöpt väl under året. Malin stod bland annat på Lövångers skördemarknad hösten 2013 och visade upp förslaget till karta som kan komma att ligga till grund för ny skötselplan och nytt beslut.  Många intresserade besökare stannade till för att titta och ställa frågor. Många uttryckte positiv förväntan. Nu återstår att skriva ihop texter och finslipa kartor. Dokumenten beräknas klara för att gå ut på remiss under hösten 2014.

Värderingar på gång men försenade (mars -14)

Länsstyrelsen har beställt värderingar av alla fastigheter i reservatet. Det är för att kunna ta reda på vilken ekonomisk ersättning markägare har rätt till då regler och markanvändning inom reservatet förändras. Värderingarna kommer att genomföras av värderingsföretaget FORUM, med kontor bl.a. i Umeå och Östersund. Så snart värderingarna är klara skickas de ut till fastighetsägarna. Det kommer förhoppningsvis att ske någon gång i  maj 2014. Mark som är inlöst sedan tidigare kommer inte värderas. Den som vill diskutera mark-, värderings- och förhandlingsfrågor kan vända sig till förhandlaren Örjan Clausén (070-674 41 10).

När kan restaureringen och betesdriften starta? (Okt-13)

Restaureringen av strandängarna kan börja när beslut och skötselplan vunnit laga kraft samt medel finns till att genomföra restaureringsprojektet. Andra större våt- och betesmarksrestaureringar i länet har genomförts med hjälp av landsbygdsprogrammets Utvald Miljö. Den första sommaren efter avverkning sker stubbfräsning och stängsling. Betesskötseln kör igång våren efter det.

Det gäller att ha tålamod i stora våtmarksrestaureringsprojekt.

Välbesökt fågelkväll (Maj-13)

 

Ett fyrtiotal intresserade Lövångersbor kom den 27 maj 2013 på fågelkväll med den folkkäre ornitologen Christer Olsson som berättade om de fåglar som sågs och hördes. Malin Karlsson från Länsstyrelsen beskrev hur planerna för naturreservatets upprustning och restaurering fortskrider. Många intresserade frågor ställdes och de allra flesta fick svar.

 

Ett givande markägarmöte (Nov -12)

Ett 30-tal markägare kom till markägarmötet den 14 nov 2012. Malin Karlssons inledande bildspel med restaureringsexempel från naturreservatet Brånsjön gav många nyfikna frågor och bra diskussioner. Henrik Sporrong beskrev därefter vad ett naturreservat egentligen är och vilka nya föreskrifter som föreslås för Gärdefjärden. Örjan Claussén följde slutligen upp med att beskriva kommande avtalsförhandlingar och markägares möjligheter till ekonomisk ersättning. Alla uppmanas nu att komma in med synpunkter på hur reservatet kan utvecklas till något riktigt bra för alla.