Gärdefjärden

Gärdefjärden är en rik fågelsjö, omgiven av ett av Västerbottens finaste odlingslandskap. Väster om sjön finns sanka strandängar och åkermark med lövdungar och blandskog.

Avsnörd havsvik

Gärdefjärden har bildats genom att landhöjningen snört av den ursprungliga havsviken. Vattenytan ligger nu fyra meter över havet. Mångbyån är det viktigaste tillflödet till fjärden. Utflödet sker via en grävd kanal som binder ihop Gärdefjärden och Avafjärden. Fjärden har sänkts två gånger, någon gång på 1850-talet och 1931.     

Frodig undervattensvegetation

Gärdefjärden är en grund sjö med frodig undervattensvegetation. Hela den västra delen av fjärdområdet kantas av vidsträckta starrängar. Stora sävruggar breder ut sig ute i vattnet och i några områden finns sammanhängande ytor med bladvass. Under sommaren täcks stora delar av vattenytan av flytbladsväxter.

kor närbild

Fåglar i Gärdefjärden

Gärdefjärden är en viktig rastplats för fåglar under vår- och höstflyttningen.  

I de tidigt öppna vakarna rastar hundratals sångsvanar, simänder och dykänder. Vanligast är gräsand, bläsand, kricka, vigg och knipa, men sällsyntare arter som stjärtand och salskrake är också ganska vanliga.

På åkrarna intill sjön betar ofta många gäss och tranor. Ljungpipare, brushane, rödbena och storspov finns det också mycket av i reservatet. Brun kärrhök och fiskgjuse jagar regelbundet över fjärden. Gräsand, knipa, kricka och vigg häckar i Gärdefjärden, liksom ovanligare arter som dvärgmås, gråhakedopping och jorduggla. Sällsyntheter som brunand och mindre hackspett ses då och då.

Kreatursbetet och åkerbruket är en förutsättning för reservatets värden. Ute i fjärden ska kor få beta sommartid.

   

Skydd

Gärdefjärden har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Gärdefjärden är skyddat genom Natura 2000.

 

 

 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

Reservatsbeslut och skötselplan revideras under 2012-14 med sikte på uppöppning av strandängarna och långsiktig betesdrift. Läs mer på reservatets infoplats.

 Fakta om Gärdefjärden

Bildat: 1972, 2001
Storlek: 361 ha
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Reservatet ligger i anslutning till Lövånger något öster om E4:an. Entrén nås via kyrkstaden och soldattorpet i Lövånger.