Innerviksfjärdarna

Solig sommardag vid fjärden. Foto: Länsstyrelsen
Innerviksfjärdarna är grunda igenväxningsfjärdar vid Skellefteälvens utlopp som består av öppna vattenytor uppblandade med bestånd av bladvass och talrika sävruggar.

Stenig strand. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Fjärdens inre delar kantas av vidsträckta lövsumpskogar. Åvikskärret utgörs av blöta sankmarker som numera håller på att växa igen. Inom reservatet har man noterat minst 190 fågelarter, varav ett åttiotal är häckfåglar. Under vårflyttningen kan man se upp till tusen storspovar på parad på fjärdisen.

Gott om fåglar

Rastande fåglar: storspov, ljungpipare, blå kärrhök, jorduggla, tornfalk, sädgås, grågås, kricka, bläsand och många arter av vadare.
Tillfälligt observerade: bläsgås, havsörn, pilgrimsfalk, storlabb, häger och vit stork. Häckande fåglar: bl a skrattmås, dvärgmås, sävsångare, svarthakedopping, gråhakedopping, skäggdopping, hornuggla, jorduggla, tornfalk och lärkfalk.

Några tips:

Fågeltorn finns vid Södra Innerviksfjärden, öster om parkeringen, och vid Åvikskärret, nordväst om parkeringen. Öberget, öster om Norra Innerviksfjärden, ger en centralt belägen naturlig utsiktspunkt.

Tillträdesförbud

OBS! Tillträdesförbud råder kring Åvikskärret och Södra Innerviksfjärden 15/4 – 1/8 med undantag för på särskilt markerade stigar.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Fakta Innerviksfjärdarna

Bildat: 1985

Storlek: 1530 ha

Skyddsform: Naturreservat

Hitta: cirka 7 km söder om Skellefteå, intill E4