Sjulsmyran

Flygbild över Sjulsmyran
Reservatet består av de tre sammanhängande myrarna Sjulsmyran, Gårdmyran och Orrmyran med skogklädda myrholmar och omgivande skogsmark.
Bild på myrarna en solig dag

Myrar med höga ekologiska värden

Myrarna bildar ett stort hydrologiskt och ekologiskt viktigt område som mest består av stora öppna fattiga kärr. Genom reservatet rinner Ratubäcken och i sydväst ligger den delvis igenvuxna Korptjärnen med sitt utlopp i Korptjärnbäcken. Våtmarkerna utgör i stort ett opåverkat område, bara mindre diken finns på ett par ställen.

Gamla tallskogar

Skogarna inom reservatet är mest tallskogar. Här och var är skogen av hällmarkstyp och blockrik. Träden är i genomsnitt 120 år men det finns också 200 åriga tallar. Senvuxen tallsumpskog omger myrholmarna i områdets centrala del som en övergång mellan de öppna myrarna och fastmarken i reservatets sydöstra del. Vid Ratubäcken växer äldre granskogar. Här och var finns också mindre partier med gransumpskog. Gamla brandspår hittas rätt ofta i de tallskogarna. Den senaste branden ligger troligtvis minst 150 år tillbaka i tiden.

Spår av mänsklig aktivitet

Vid Ratubäck och Norra Sörbäck utmed Ratubäcken fanns tidigare två boställen. Idag finns endast 3 husgrunder och en brunnsgrop på vartdera stället. En gammal häststig som löpt mellan olika boställen i området går genom reservatets norra del, som Per-Gustafskolfallet, och vittnar om äldre tiders nyttjande av skogarna. Intill bäcken vid bostället Ratubäck samt på en av myrholmarna i reservatets centrala del finns spår av gamla kolbottnar.

Skydd

Sjulsmyran har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Sjulsmyran är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Aktuellt

Under 2016 avverkades skog inom Sjulsmyrans naturreservat. Skogen som avverkades var planterad barrskog på gamla kulturmarker runt torpen i området. Genom avverkningen skapas biologiskt värdefulla lövskogar och några öppna områden på de gamla kulturmarkerna. 

 Fakta Sjulsmyran

Bildat: 2008, 1998
Storlek: 681 ha
Kommun: Robertsfors
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: 10 km sydväst om Bygdeå mot gränsen av Umeå kommun.