Åströmsforsen

Åströmsforsen
Reservatet består till största delen av skogsmark. I de övre och nedre delarna finns odlad mark, men aktivt jordbruk förekommer numer främst i reservatets nedre delar.

Livsmiljö för sällsynta arter

På en av holmarna i forsen växer gul svärdslilja, en art som har få naturliga växtlokaler i övre Norrland. Den kan ses bäst från åns södra sida. Åströmsforsen har även en relativt opåverkad strand- och vattenvegetation och området utgör livsmiljö för arter som havsöring, lax, stensimpa och utter.  

Gammal kvarn

Inom reservatet finns även tydliga spår av människor som bott och verkat på platsen. Längs den norra stranden finns husgrunder och ännu ses resterna av en gammal kvarn intill strandkanten. Området har betydande värden för friluftsliv och nyttjas i stor omfattning för sportfiske.

Skydd

Åströmsforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Åströmsforsen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Åströmsforsen

Bildades: 1984, 1995 

Storlek: 20 ha

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: ca 6 km söder om Robertsfors samhälle strax väster om väg E4, reservatet ligger längs Rickleån som är en 5 mil lång skogsälv. Det kan nås från båda sidor av älven men reservatets huvudsakliga entré är från den norra stranden.