Klubben

Klubben ligger naturskönt vid Rickleåns mynning i havet. Här brusar Nettingforsen, som är ovanlig på mer än ett sätt. Få
älvar har forsar eller fall så nära sitt utflöde. Nettingforsen är dessutom opåverkad av flottningsrensing, vilket är unikt utmed Norrlandskusten.
Nettingforsen. Foto: Jonas Grahn

Nettingforsen

Nettingforsen har uppkallats efter flodnejonöga, netting, som är en ålliknande fisk. Fisket efter netting är en gammal tradition och bedrivs av Rickleå byamän. Det sker med särskilda tinor nattetid på eftersommaren och hösten. Klubben är en långsträckt udde som bjuder på fina uppevelser av Västerbottenskustens kärva skönhet. Här finns orörda hällmarker, klapperstensfält och sandstränder.

Nytt land ur havet

Längs Norrlandskusten stiger ständigt nytt land ur havet, ett resultat av att marken fjädrar tillbaka efter att ha varit nedtryckt av den senaste inlandsisen. I Västerbotten är landhöjningen nio millimeter per år. Efterhand som nytt land skapas vandrar växter in och efter ett par hundra år har havsbotten förvandlats till granskog. På Klubben kan man studera alla stadier i dessa naturliga landhöjningsskogar, som är något av en specialitet för Bottenhavets kuster.

Skydd

Klubben har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Klubben är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Klubben

Bildat: 1995, 2001
Storlek: 86 ha
Kommun: Robertsfors
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Hitta: Reservatet ligger i Robertfors kommun. Kör E4 från Umeå till Bygdeå. Sex kilometer efter Bygdeå svänger man österut. Följ vägen på södra sidan om Rickleån ut till sista forsen före havet. Vid Nettingforsen kan du parkera bilen.

 Vidare läsning