Kryddgrovan

Skuggviol
Området utgörs av ett litet barrskogsområde med grova tallar och ört- och artrik granskog. Detta är särskilt märkligt då reservatet ligger inom ett större tallhedsområde med mycket torr och mager mark.

Benämningen Kryddgrovan tros ha uppkommit genom att platsen har ett för området mycket rikt växtliv. Barrskogen bevattnas genom ett delvis underjordiskt vattenflöde där det kalkrika grundvattnet ger förutsättningar för det rika växtlivet.  

Rikligt med olika arter

I området växer arter som norna, skogsfru, trolldruva, tibast, skuggviol, brakved och myskmåra. Skogen består av ca drygt 150-årig barrskog med visst inslag av björk och asp. I reservatets centrala delar finns en ovanligt grov asp.

Skydd

Kryddgrovan har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Kryddgrovan är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Kryddgrovan

Bildades: 1958, 1995 

Storlek: 1,8 ha

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: Intill väg 370 mitt emellan byarna Bjurträsk och Bäverhult, ca 10 km norr om Norsjö