Borup

Tallskog
Väg 365 norr om Norsjö passerar rakt igenom naturreservatets östra del och gör reservatet mycket lättbesökt.

Naturreservatet är mycket naturskönt och har i söder avsnitt som är av en något mer dramatisk karaktär, blockrika branter och dråg med frodig vegetation. Den norra delen av reservatet består av ett småkuperat och sandåsliknande system vari en mindre, och vackert belägen, skogstjärn finns. Från Lilltjärn rinner sedan en mindre bäck i östlig riktning igenom reservatet.  

Varierad vegetation

Vegetationen varierar och i de södra delarna hittas ett par rikare dråg med inslag av högvuxet blåbärsris, lägre örter och arter som ex. hässlebrodd och norna. Tallen är det härskande trädslaget inom reservatet men kring förekommande dråg hittas även ett större inslag av gran. Kring dessa fuktdråg växer även en del rönn, asp och gråal.

I de flackare, kärrartade partierna, finns ofta ett större inslag av skvattram, högre belägna delar av reservatet ofta är av torr ristyp med lingondominans och ett större inslag av lavar i bottenskiktet. Skogen i området domineras av en 150-200 år gammal brandpräglad tallskog som i stora delar tidigare dimensionavverkats, torrskogsavverkats och delvis även brutits på stubbar för tjärbränning.

Skydd

Borup har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Borup är skyddat genom Natura 2000. 


Kontakuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Borup

Bildades: 1997, 1995

Storlek: 67.5 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: ca 10 km norr om Norsjö, i Norsjö kommun