Torsmyran

I Torsmyrans svällande vitmossatuvor lurar sileshåret småkryp i fördärvet. De glänsande dropparna på bladen är inte söt nektar – det är sileshårets klibbiga matsmältningsvätska. Den insekt som landar blir fast.

Sileshåret – en av våra insektsätande växter – är bara en av många arter som anpassats att leva i den tillsynes karga och enformiga myrmiljön. På den mäktiga Torsmyran, en av Norrlandskustens största och mest variationsrika myrar, kan du möta många fler.  

Ett myllrande djurliv

Ute på myren häckar ljungpipare, rödbena, grönbena, gluttsnäppa, storspov, smålom, sångsvan, ängspiplärka och gulärla. Myren har också en rik insektsfauna. Man har hittat 16 olika jordlöpare, 27 olika vattenskalbaggar, 5 arter vattenskinnbaggar och 8 troll- och flicksländor! Bland de 24 dykarna kan särskilt den rödlistade dykarbaggen Laccophilus biguttatus nämnas. Denna hoppsprättande dykare är mycket ovanlig i Sverige, men ändå spridd över hela norra halvklotet.  

Martallar och sileshår

Ute bland mossar, kärr och myrar växer martallar, tuvor med rostvitmossa och dvärgbjörk. I de blöta höljorna växer ullvitmossa och sileshår. I de ännu blötare delarna på myren ska man inte gå alls. I dessa ”lösbottnar” - eller helt enkelt surhål - växer bara starr och dybläddra.  

Fångstgropar

I reservatets västra del finns ett 370 meter långt fångstgropssystem med 12 fångstgropar. Idag är groparna en halvmeter djupa. När groparna användes var de rejält djupa, troligen upp mot två meter. Fångstgropar användes för att jaga älg från stenåldern fram till år 1864, då de förbjöds.  

Skydd

Torsmyran har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Torsmyran är skyddat genom Natura 2000.

 


Peter Näslund vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 44

 Vidare läsning

 Fakta om Torsmyran

Bildades: 2006, 2001
Storlek: 834 ha
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Entrén till reservatet är i direkt anslutning till E4 sex km norr om Nordmaling. Säkrast är att svänga av E4 från södergående körfält.