Strömfors

Barrskog
Reservatet består av mestadels och grova granlågor. I sluttningen är skogen sumpig eller kärrartad med bland annat hägg, gråal och sälg.

Inslag av hög- och lågörter

I den talldominerade delen av reservatet finns spår efter dimensionsavverkningar. I den södra delen har granliden utsatts för viss avverkning. Växterna på marken antyder att skogen tidigare har varit mer öppen med enbuskar och kruståtel. Reservatet är ett skogligt och mycket variationsrikt område med inslag av hög- och lågörter.

Skydd

Strömfors har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Strömfors är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Strömfors

Bildades: 1997, 1995 

Storlek: 76 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Läge: 12 km sydost om Malå, nära Strömfors och Malån.