Storsele

Tjärn
Huvuddelen av reservatet utgörs av relativt likåldrig, homogen och grov tallskog på mark av frisk blåbärstyp.

Tallen är omkring 200 år och inväxningen av gran är relativt långt gången. Inom reservatet finns tydliga spår av människors närvaro t.ex. bleckor i lövträd, kapade träd och toppar och ytterst få lågor.  

God livsmiljö för lavar, vedsvamp och mossor

Det finns spår av tidigare bränder, även om de är få. I delar av reservatet, framförallt längst i söder, förekommer grova och högresta tallar som är betydligt äldre, ca 300-350 år gamla.

Inom delar av området, öster om Stormyren, har skogen annorlunda karaktär jämfört med övriga delar. Här finns bl.a. en brandpräglad kulle med tät 100-årig skog och med inslag av tallöverståndare. Ytterligare österut dämmer en moränvall och åsvallar upp och bildar Glasögontjärnen. Skogen inom dessa delar är av brandrefugial typ på fuktig mark med goda livsmiljöer för lavar, vedsvampar och mossor och rikligt med garn- och hänglavar.

Skydd

Storsele har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Storsele är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Storsele

Bildades: 1997, 1995 

Storlek: 92 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 8 km öster om Malå tätort inom kronoparken Skäppträskåheden.