Sodoberg

Sodoberg ligger i en svag västsluttning och består av frisk granskog med inslag av grova tallar och björkar samt någon sälg.

Skogen är relativt gles, bl a till följd av att en del grova tallar plockats ut runt sekelskiftet och dessförinnan. I reservatet finns större fuktiga partier.  

200-åriga granar

Med hänsyn till det stora antalet äldre och mogna granar, torde det vara minst 150-200 år sedan det senast brann i området. En del äldre icke brandmärkta björkar styrker också misstanken om att branden ligger långt tillbaka i tiden. Lågorna i reservatet är jämnt fördelade i olika nedbrytningsstadier. Tätare partier med god tillgång på lågor förekommer.

Skydd

Sodoberg har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Sodoberg är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Sodoberg

Bildades: 1997, 1997 

Storlek: 42 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 13 km norr om Malå.