Rismyran

Gammal skogskoja
Området sträcker sig från ca 300 m över havet i Skäppträskåns dalgång upp till ca 400 m över havet uppe på sluttningen av Blausjaurliden.

Reservatet utgörs av de nedre delarna av Blausjaurlidens nordostsluttning ner mot Lidmyran och Skäppträskån samt ett flackt till småkuperat område mellan norra stranden av Skäppträskån och Mårkbergsmyran. Skäppträskån skär rakt genom området med breda, lugnflytande sel. En mindre skogsbäck avvattnar myrarna Rismyran och Lidmyran i områdets sydvästra delar ner mot Skäppträskån.  

Gynnsamt för växter och djur

Skogen, som upptar två tredjedelar av arealen, består huvudsakligen av högklassig gammal brandföryngrad tallnaturskog med en stor andel tallar som är 200 år eller äldre. Gamla spår efter dimensionsavverkning förekommer dock i hela området och norr om Skäppträskån är delar av den gamla tallskogen gallrad i modern tid. Mindre delar av reservatet består av kraftigt påverkade skogar och hyggen. Spår efter brand förekommer allmänt i området i form av kolade stubbar och brandljud i levande och döda träd. Den senaste branden ligger dock relativt långt tillbaka i tiden, daterad till 1828. Rismyrans karaktär av brandpräglad tallnaturskog gör området gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem. Inom området har en stor mängs rödlistade arter påträffats.  

Kulturspår vid kojan

På åsen norr om Skäppträskån finns en gammal timrad skogskoja som arrenderas av den forne ägaren. Intill kojan förekommer även andra äldre kulturspår i form av en gammal jordkällare och en tjärdal. Öster om Lidmyran, precis utanför reservatsgränsen, finns det rester av ett gammalt boställe som troligen har tillkommit under första halvan av 1900-talet.  

Skydd

Rismyran har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Rismyran är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Rismyran

Bildades: 2007, 1998

Storlek: 286,4 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: Ca 5 km N Malå samhälle