Norravasund

Vy mot sjö
Reservatet utgörs av ett luckigt tallbestånd med överståndare och täta dungar av föryngring. En stig går rakt igenom den norra delen av området, i nordväst-sydostlig riktning.

Söder om stigen genomkorsar en myr reservatet. Strax söder om myren växer en del gran samt lite björk, vilket ger skogen ett lite mer urskogsartat utseende.

Ett flertal bränder

Området är mycket brandpräglat med flera generationer av tallar. Längst i söder finns flera levande tallar med hela fyra övervallningar. Genom att räkna årsringarna i stammarna från tidpunkten för brandskadorna har det visats att området brunnit 1570, 1616, 1650 och 1689.

Skydd

Norravasund har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Norravasund är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Norravasund

Bildades: 1997

Storlek: 25,8 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 9 km sydost om Malå, från Brunlund, norväst om Norravasund går en stig till reservatet. Reservatet beläget nära Malån och Lomselets reservat.