Näsuddsberget

Brandljud
I Näsuddsbergets naturreservat ser skogen ut som den gjorde förr. Här trivs tjäder, järpe och spillkråka. Här växer träden sig gamla och ståtliga och blir så småningom hem för gammelskogens tickor; ostticka, harticka och kötticka.

Det myllrar under barken 

I Näsuddsbergets blåbärsskog döljer sig spännande historier. De äldsta träden är nästan 300 år och har varit med om skogsbränder. Här och var finns fortfarande förkolnande trädrester. En trädjätte som ligger på marken kan uppfattas som ett dött ting, men under barken myllrar insekter och svampar. Det kan ta flera hundra år innan trädstammen med hjälp av otaliga små organismer brutits ned och blivit jord på nytt.  

Fåglar och växter

Skogens gammelskogskaraktär gör området gynnsamt för orre, tjäder, järpe, tretåig hackspett, spillkråka och pärluggla. I sluttningen påträffas också näringsrika dråg och källsprång, där det växer fjällskära, korallrot, ekbräken, slidstarr, gyllenmossa, källmossa samt brunmossor. Lämna växterna orörda men plocka gärna svamp och bär i reservatet.

Skydd

Näsuddsberget har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Näsuddsberget är skyddat genom Natura 2000. 

 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Näsuddsberget

Bildades: 2002, 2001 

Storlek: 96 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta: Reservatet ligger fyra km norr om Malå. Kör vägen mot Sunnanvik vid skylt Näsudden svänger du till höger. Ta till höger vid Näsudden. Bilvägen går genom reservatet.

Övrigt: I reservatet finns tre stycken seismologiska mätstationer, som drivs av FOI. Mätresultaten används för att lokalisera bla. Kärnvapenprov, explosioner och jordbävningar. Dessa bör dock ej vidröras då de är mycket känsliga.