Malå-Storforsen

Lockas du av vilda forsar, storöring och vildmarkskänsla? Då kan Malå-Storforsen vara något för dig. Naturreservatet är en två kilometer långsträckt sträcka av Malån.
Båtdrag som nyttjades för att dra flottarbåtar förbi forsarna.

Båtdrag vid storforsens kanjon

Reservatet innehåller avsnitt som är unika för Malån, dels Storforsens kanjon och dels forssträckorna uppströms och nedströms. Kanjonen har utbildats av ytvulkaniter vilket är det material det fasta berget består av. Det ger kanjonbildningen en skifferartad struktur med nästan lodräta stup.

Inom reservatet finns tydliga spår från flottningstiden, till exempel båtdraget vid Storforsen. En kortare sträcka har restaurerats och ligger väl synlig intill stigen på Malåns södra sida. Malåns södra fåra är någon gång under perioden igenlagd med stora mängder sten. Intill den norra stranden står två gamla flottarkojor.

Rik flora

För den botaniskt intresserade finns det mycket spännande vid Malå-Storforsen. Området är kalkgynnat och här finns för trakten ovanliga arter som norna, tulpanskål, pors, brakved, fjällruta, ängsruta och örnbräken.

Tulpanskål.

Skydd

Malå-Storforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Malå-Storforsen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktpersoner

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Malå-Storforsen

Bildat: 1992, 1998

Storlek: 92 ha

Kommun: Malå och Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: Reservatet ligger på gränsen mellan landskapen Lappland och Västerbotten. Kör söder om Mensträsket och följ skogsbilvägarna utmed Malån, västeut till reservatet.