Lomselet

Fält i Lomselet
Lomselet innehåller en olikåldrig och luckig tallhedskog. Vintern 1918 dimensionsavverkades skogen och idag domineras beståndet av mellangenerationens tallar.

En del tallar ur äldsta generationen finns dock kvar. Området har brunnit och man kan se brandljud på äldre tallar. I reservatet finns också mindre våtmarker.

Lättillgängligt för besökare

Reservatet gränsar i söder mot Malån som är av riksintresse för naturvård. Området är relativt lättillgängligt då det ligger nära en skogsbilväg. Öster om Lomselet ligger Norravasund som även det är ett mindre naturreservat.

Skydd

Lomselet har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Lomselet är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Lomselet

Bildades: 1997, 2001 

Storlek: 13 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 8 km sydost om Malå, nära Malån och Norravasund