Kroktjärnen

Tallar vid tjärn
Landskapet är varierat och vackert med inslag av Håptjärnen och Kroktjärnen, samt flera minde tjärnar och bäckar. De flesta myrar och våtmarker ligger i direkt anslutning till tjärnarna och till Malån som tangerar strax nordöst om reservatsgränsen.

Kroktjärnens naturreservat är ett tallskogsområde med några mindre granpartier vid fuktstråken nära vattendragen. Reservatet domineras av 200-300 år gammal tallskog med grova vidkroniga tallar. Skogen är ljus och öppen med många solexponerade träd och har god potential för ett rikt insektsliv.  

Samiska kulturlämningar och renskötsel

Inom området bedrivs aktiv renskötsel som lokalt har påverkat markfloran och tallföryngringen. I reservatet finns flera kulturspår som vittnar om lång mänsklig aktivitet inom området. Vid Kroktjärnen finns merparten av kulturlämningarna i reservatet där det bland annat har hittats flera härdar och samiska kulturlämningar. I reservatet finns även renstängsel, utfodringsplats och en renvaktarstuga som är av stor betydelse för renskötseln inom samebyn.


Kontaktpersoner

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Kroktjärnen

Bildades: 2009

Storlek: 103 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Läge: ligger cirka 15 kilometer nordväst om Malå, nära Avaås by på den västra sidan av Malån drygt 300 meter över havet.