Koppsele

Kåta
Reservatet torde vara ett av de äldsta samevisten i Malå. Namnet har platsen fått genom den kulle som liknar en upp-och-ned-vänd kopp eller kosa.

Själva samevistet består av en öppen glänta mellan Malån och den ovan nämnda kullen. Skogen runt platsen utgörs av en tät och jämn tallföryngring.  

Byggnader i området

Inom området finns lämningar efter samerna.  Idag står där en kåta, två bodar samt en slåtterlada som visar på hur det en gång kan ha sett ut. Dessutom finns där två äldre husgrunder, en kallmurad källare samt ett översilningsdike från Koppselebäcken med utlopp på ängen. Lämningarna vittnar om odlarmödan och en fast bosättning. Vistet är dock helt öde idag.


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Koppsele

Bildades: 1997

Storlek: 45 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Läge: 15 km nord väst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en stig till reservatet.