Forsbergsbrännan

Ruiner av gammal lada
Skogen i reservatet har föryngrats efter skogsbrand 1905. Brännan är rik på vårtbjörk, som på tallmarker nästan enbart föryngras efter skogsbrand.

Gammal slåttermyr

Reservatet ligger i en trakt där skogarna i övrigt är starkt påverkade av skogsbruk. Skogen i brännan är på väg att få viss urskogsprägel och skall därför liksom hitills utvecklas fritt. Reservatet omsluts av en fd slåttermyr och i söder av sumpdråg och ungskog.

Skydd

Forsbergsbrännan har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Forsbergsbrännan är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Forsbergsbrännan

Bildades: 1997, 2001 

Storlek: 4,9 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 8 km SV Grundträsk