Fågelmyrkölen

Snöig barrskog
Reservatet utgörs av två geografiskt skilda delområden som båda gränsar till det befintliga reservatet Fågelmyrkölen.

Utökningen och det befintliga reservatet utgörs av ett mosaikartat myrkomplex med skogsholmar av varierande storleksgrad. Holmarna löper i form av upphöjda åsar genom reservatet och sluttar bitvis brant ner mot myren.

Gynnsamt för växter och djur

Risbäcken rinner igenom området från nordväst till sydost. En väg går in i reservatet från sydväst och upphör strax innanför reservatsgränsen.  Skogsmarken domineras av äldre tallnaturskog med varierande inslag av gran. Mest är inslaget av gran i de inre myrholmarna i reservatet. Fågelmyrkölens karaktär av barrnaturskog med lång kontinuitet gör det gynnsamt för växter och djur som är beroende av ostörda ekosystem.

Skydd

Fågelmyrkölen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Fågelmyrkölen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontakuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta Fågelmyrkölen

Bildades: 2009, 1995

Storlek: 322 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: 15 km nordost om Malå