Brännträsk

Natur som växlar mellan våtmark och öppna skogsklädda miljöer.
Landskapet norr om Brännträsket är mycket varierande med omväxlande myr och skog.

Myggblomster

Myrarna är av olika slag – en del är rika på kalcium och andra mineraler, andra är fattiga.  I de rikare delarna växer den fridlysta orkidén myggblomster.

Trådbrosklav

Skogen domineras av gran, men tall förekommer också.
I delar av området gjordes ganska stora avverkningar på 1960-talet, men naturvärdena är ändå höga. På marken finns gott om död ved med en mängd ovanliga svamparter som ostticka och taigaskinn. Den gamla gransumpskogen mitt i reservatet är en bra miljö  för lavar. Bland annat finns här trådbrosklav, en mycket sällsynt art.

Skydd

Brännträsk har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Brännträsk är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 44 65

 Fakta om Brännträsk

Bildades: 2002, 2004

Storlek: 80 ha

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Läge: ca 16 km öster om Malå samhälle