Vormforsen

Bild på Vormforsen
Reservatet omfattar Vormforsen som är en del av Vindelälven samt den angränsande skogsmarken på den västra sidan av forsen. 

Stig genom tallskogen ner till vindskyddet

Rödlistade arter

Skogarna i reservatet består av tallskogar och grandominerade översvämningsskogar med visst lövinslag. Grova, gamla träd finns spridda i reservatet av främst gran och tall. I stora delar av området finns det mycket död ved. Flera sällsynta och rödlistade arter knutna till död ved och lång kontinuitet har hittats inom området, exempelvis rynkskinn, lunglav, ullticka, svart trolldruva och kötticka.  

Boplats från stenåldern

Reservatet har under mycket lång tid nyttjats av människan för boskaps- och renskötsel. Det finns spår en gammal tjärdal och även ett intressant boplatsområde från stenåldern, troligen från den yngre stenåldern (4200–1800 f. Kr). Stenåldersfynden som gjorts i området är flera härdar och kokgropar oftast med god förekomst av skärvsten som kan tyda på att platsen varit boplats under en längre tid. Reservatets skogar och myrar är av riksintresse för rennäringen och har följaktligen också nyttjats av renskötseln under lång tid.


Kontaktpersoner

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Vormforsen

Bildat: 2009

Storlek: 57 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat 

Hitta: Entré från två håll, enklast är från väg 363 mellan Rusksele och Vormsele.