Vindel-Storforsen

vy över forsen
Naturreservatet utgörs av en vacker älvsträcka på ca 3 km nedströms selet vid Vindelgransele. Älven har ett grenigt lopp över mörka bergarter med vulkaniskt ursprung.

Rariteter längs Vindelälven

På klipporna vid stränderna växer sällsynta växter som knutarv och fågelstarr och i strandsnåren ängsruta och skogsrör. Här finns också fjällväxter som fjällvedel, fjällviol, fjällskära och kvanne. Vindel-Storforsen är ett av Vindelälvens mest storslagna forslandskap.

Restaurering av forsmiljöer

Sommaren 2003 påbörjas restaurering av forsmiljöerna. Projektet heter ”Miljöåterställning Vindel- och Piteälvarna". Syftet är att återställa nationalälven efter den skada som blev i samband med den 150-åriga flottningsepoken. Under denna tid rensades vattendragen för att underlätta flottningen av timmer och massaved. Projektet räknar med positiva effekter på strömälskande fisk- och insektsarter.

Skydd

Vindel-Storforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Vindel-Storforsen är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta om Vindel-Storforsen

Bildat: 1980, 1995

Storlek: 137 ha

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: Längs väg 363 nedströms Vindelgransele