Bålforsen

Bålforsen

Större delen av reservatet utgörs av talldominerad barrblandskog som bitvis har ett rikligt inslag av lövträd.

I området finns genomgående rikligt med lämningar från mänskliga aktiviteter: skogen är välgallrad och stubbar finns spritt i reservatet. En väg leder genom reservatet och delar området i en nordlig och en sydlig del. Norr om vägen utgörs skogen av talldominerad barrblandskog med rik granunderväxt.

Genom området löper bördiga gransumpstråk med starkt inslag av lövträd. Skogen har brunnit för uppskattningsvis 100-150 år sedan och längst i norr växer äldre skog med spår av två bränder.  

Välanpassat för friluftsliv

Området nyttjas flitigt för friluftsliv. 1981 modifierades skötseln av reservatet i syfte att gynna friluftslivet och bland annat ge en bättre vy ned mot den reglerade älvfåran.

Intill kraftdammen och anslutande till reservatet finns en enkel rast- och grillplats och i väster ligger en liten sandstrand. Strax utanför reservatsgränsen i sydöst ligger en tydlig och mycket välbevarad flottningsmur.

Skydd

Bålforsen har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Bålforsen är skyddat genom Natura 2000. 

 


Kontaktuppgifter

Andreas Garpebring
vasterbotten@
lansstyrelsen.se

Telefon: 010-225 44 27

 Fakta Bålforsen

Bildades: 1997, 2001

Storlek: 29 ha

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Läge: ligger 3,5 km NV om Betsele i Lycksele kommun. Reservatet utgör en sydsluttning ned mot Umeälvens strand i höjd med Bålforsens kraftstation.